แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
Sorting by : หัวข้อ/เรื่อง เรียงลำดับตาม วันที่เพิ่ม, วันที่แก้ไข ล่าสุด
  หัวข้อ/เรื่อง วันที่
สาระน่ารู้
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ (Infographic) 12 มิ.ย. 62
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ปรับปรุงบัญชีเงินเดือนและหลักเกณฑ์การให้ได้รับเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ 2 พ.ค. 62
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ หลังเกษียณอายุราชการและอายุงาน 4 เม.ย. 62
4 ขั้นตอนง่ายๆ ในการสมัครสมาชิก Free Internet 28 พ.ย. 61
การเปลี่ยนแผนการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปี 2559 8 พ.ย. 59
ขั้นตอนการใช้สิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน สำหรับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 14 มิ.ย. 59
ความก้าวหน้าในตำแหน่งสายงานสนับสนุน (เข้าได้เฉพาะ Intranet เท่านั้น) 25 พ.ค. 59
แนวทางการให้เงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราวประจำปี 19 ต.ค. 58
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 20 พ.ค. 57
ขั้นตอนการจัดทำ PA และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 20 มี.ค. 57
ขั้นตอนการทำบัตรประจำตัวบุคลากร (Smart Card) 18 มี.ค. 57
ตัวอย่างการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน ในกรณีมีการลาครึ่งวัน 23 ม.ค. 57
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 29 พ.ย. 56
โครงการ Talent Management 2556 หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการตามโครงการสู่มหาวิทยาลัยวิจัย 30 ต.ค. 56
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม สำหรับข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รอบวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 18 ต.ค. 56
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 14 ต.ค. 56
ขั้นตอนการบันทึกเวลา 1 ต.ค. 56
ตัวอย่างแบบฟอร์มสำหรับผู้เกษียณอายุราชการและอายุงาน 22 พ.ค. 56
การดำเนินการขอสรรหาและคัดเลือกบุคลากรทดแทนผู้พ้นสภาพ 28 มี.ค. 56
สิทธิการรักษาพยาบาลประกันสังคม 21 มี.ค.56. 25 มี.ค. 56
เงินเดือน ค่าตอบแทน 21 มี.ค.56 25 มี.ค. 56
แนะนำขั้นตอนการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ผ่านอินเทอร์เน็ต 21 มี.ค. 56
สวัสดิการประกันสังคม 11 มี.ค. 56
สวัสดิการของ พม. พศ. 19 ก.พ. 56
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 18 ก.พ. 56
เกี่ยวกับเรื่องอัตรากำลัง 18 ก.พ. 56
ความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน/สายวิชาชีพ 28 ม.ค. 56
การทาบบัตรประจำตัว ID Card 28 ม.ค. 56
การลา 28 ม.ค. 56
เปรียบเทียบ พร. - พศ. 14 พ.ย. 55
การปรับเงินเดือนจาก พร. เป็น พศ. พร้อมแบบการคำนวณ 8 พ.ย. 55
สิทธิการลาของลูกจ้างชั่วคราว 13 ก.ย. 55
สิทธิการลาของข้าราชการ 29 พ.ค. 55
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (กสจ.) 29 พ.ค. 55
หลักเกณฑ์การบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเป็นลูกจ้างประจำ (เงินรายได้คณะฯ) 29 พ.ค. 55
การทำเรื่องปรับวุฒิการศึกษา 29 พ.ค. 55
ตารางเงินเดือน พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้คณะฯ 29 พ.ค. 55
คำแนะนำการบรรจุแต่งตั้ง พร้อมแบบฟอร์มและตัวอย่างสัญญาฯ 29 พ.ค. 55
บัญชีอัตราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินอุดหนุน 29 พ.ค. 55
ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผล 2 รอบ 29 พ.ค. 55
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 29 พ.ค. 55
คำอธิบายในการกรอกรายละเอียดคำชี้แจงประกอบคำขอกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น 29 พ.ค. 55
สิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 29 พ.ค. 55
แนวทางการเบิกเงินสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 29 พ.ค. 55
ขั้นตอนการเบิกเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได 29 พ.ค. 55
สวัสดิการการคลอดบุตร ของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (ประจำ) 29 พ.ค. 55
การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 29 พ.ค. 55
การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ 29 พ.ค. 55
เอกสารประกอบการอบรม SAP การบันทึกข้อมูลการลา 28 มี.ค. 55
คู่มือรู้รอบรั้วศิริราช สำหรับหลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรเข้าใหม่ 2555 19 มี.ค. 55
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ของพนักงานมหาวิทยาลัยแต่ละประเภทการจ้าง 5 มี.ค. 55
HR น่ารู้ 26 พ.ค. 54
รวมคำถาม ข้อเสนอแนะ และคำติชม ในงานคณบดีพบบุคลากรสายวิชาการ 28 มี.ค. 54