วิสัยทัศน์

หน่วยตรวจสอบภายใน

        เป็นหน่วยงานที่สามารถให้ความเชื่อมั่นกับผู้บริหารอย่างเป็นอิสระ และสมเหตุสมผลว่าระบบการบริหารจัดการของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีความโปร่งใส มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ ในระดับที่เพียงพอต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  

พันธกิจ

หน่วยตรวจสอบภายใน 

        ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและให้คำปรึกษา โดยอ้างอิงตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน รวมถึงพัฒนานักตรวจสอบภายในให้มีความรู้ ความสามารถ เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่
        ทั้งนี้
ผู้ตรวจสอบภายใน ไม่มีอำนาจหน้าที่ ในการ กำหนดนโยบาย วิธีการปฏิบัติงานและระบบการควบคุมภายใน หรือการแก้ไขระบบการควบคุมภายใ ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง