หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่

     ผู้ตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจได้ถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ในกระบวนการที่เข้าตรวจสอบ ซึ่งมุ่งเน้นเพื่อให้เกิดการป้องกันความสูญเสีย หรือความเสียหายมิให้เกิดซ้ำ และการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องโดยครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการดำเนินงานและการเงิน

2. ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง
และความเพียงพอ ของระบบการควบคุมภายใน

3. การปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคำสั่งที่มหาวิทยาลัย และ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกำหนด

4. การบริหารจัดการ ดูแลและรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน รวมถึงความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร

5. ความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพของระบบข้อมูลสารสนเทศที่หน่วยรับตรวจ ใช้เป็นหลักในการดำเนินงาน

ความรับผิดชอบ

1. กำหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจการตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและคณะกรรมการตรวจสอบภายใน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

2. จัดทำแผนการตรวจสอบระยะยาวที่แยกย่อยเป็นรายปี โดยใช้แนวคิดการวางแผนการตรวจสอบ ตามพื้นฐานความเสี่ยง และเสนอแผนการตรวจสอบโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ต่อคณบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนของทุกปี และนำส่งแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติแล้วแก่ศูนย์ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหิดล

3. ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และมาตรฐานที่ระบุเป็นการเฉพาะอื่น

4. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ ที่ผู้บริหารหน่วยงานที่รับการตรวจสอบได้แสดงความเห็นต่อข้อเสนอแนะแล้ว เสนอคณบดี ภายในสามสิบวันนับจากวันที่ประชุมเปิดการตรวจสอบกับหัวหน้าหน่วยรับตรวจ

5. ติดตามผลสัมฤทธิ์ของการปรับปรุงแก้ไขโดยหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบ ตามกำหนดเวลาที่หน่วยรับตรวจระบุไว้ในรายงานซึ่งผ่านความเห็นชอบโดยผู้บริหารหน่วยงาน ในกรณีไม่พบความคืบหน้าของการปรับปรุงแก้ไข โดยไม่มีเหตุอันควรให้รายงานคณบดีเพื่อพิจารณาสั่งการ

6. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน เสนอคณะกรรมการตรวจสอบภายในและคณบดี พร้อมทั้งจัดส่งไปยังศูนย์ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหิดล

7. พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพตรวจสอบภายใน ตลอดจนความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการทำงานของหน่วยรับตรวจ