ประวัติความเป็นมา

หน่วยตรวจสอบภายใน

     เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ตามการปรับโครงสร้างใหม่ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2553  (อ้างอิง: มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 11/2553 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553) โดยเป็นหน่วยงานการบริหารงานแบบอิสระ ภายใต้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

     หน่วยตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง ดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยงขึ้น เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 (อ้างอิง: มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555) เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบาย แผน/แนวทางปฏิบัติ ติดตามประเมินผล และสนับสนุนการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยงของคณะฯ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงกำกับดูแลหน่วยตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง  

     ต่อมา คณะกรรมการตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง มีมติเห็นควรให้แยกโครงสร้างหน่วยงานออกเป็น หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานอิสระขึ้นตรงกับคณบดี ในส่วนของงานบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นหน่วยงานสังกัด สำนักงานคณบดี (อ้างอิง : มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558)