บุคลากร

จิตรลดา จิตตะนาวิก
นางสาว จิตรลดา จิตตะนาวิก

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน


ประภาทิพย์ เวชประเสริฐกุล
นางสาว ประภาทิพย์ เวชประเสริฐกุล

นักตรวจสอบภายใน

จุฑารัตน์ ต่อปัญญาชาญ
นาง จุฑารัตน์ ต่อปัญญาชาญ

นักตรวจสอบภายใน

วิไลรัตน์ สุขโชติ
นาง วิไลรัตน์ สุขโชติ

นักตรวจสอบภายใน

กนิษฐา อ่อนแก้ว
นางสาว กนิษฐา อ่อนแก้ว

นักตรวจสอบภายใน

ณัฐฌา เวชประเสริฐกุล
นางสาว ณัฐฌา เวชประเสริฐกุล

นักตรวจสอบภายใน

ชัชชา แดงดีเลิศ
นางสาว ชัชชา แดงดีเลิศ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

จันทร์นิภา ชมกว้าง
นางสาว จันทร์นิภา ชมกว้าง

พนักงานสถานที่