ความมุ่งหมายของหน่วยงาน

1. ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน  และรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บริหารรับทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริการจัดการระบบการควบคุมภายในของคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. ให้บริการคำปรึกษา เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ในคณะฯ ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการควบคุมภายในของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. พัฒนาบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ

4. ประสานงานรับการเยี่ยม/ การตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกคณะฯ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา และรายงานผลให้ผู้บริหารรับทราบ เพื่อการบริหารจัดการในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อไป