เกี่ยวกับเรา

About us

วิสัยทัศน์

Vision

หน่วยตรวจสอบภายใน

        เป็นหน่วยงานที่สามารถให้ความเชื่อมั่นกับผู้บริหารอย่างเป็นอิสระ และสมเหตุสมผลว่าระบบการบริหารจัดการของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีความโปร่งใส มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ ในระดับที่เพียงพอต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  

พันธกิจ

Mission

หน่วยตรวจสอบภายใน 

        ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและให้คำปรึกษา โดยอ้างอิงตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน รวมถึงพัฒนานักตรวจสอบภายในให้มีความรู้ ความสามารถ เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่
        ทั้งนี้
ผู้ตรวจสอบภายใน ไม่มีอำนาจหน้าที่ ในการ กำหนดนโยบาย วิธีการปฏิบัติงานและระบบการควบคุมภายใน หรือการแก้ไขระบบการควบคุมภายใ ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

Job Description

หน้าที่

     ผู้ตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจได้ถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ในกระบวนการที่เข้าตรวจสอบ ซึ่งมุ่งเน้นเพื่อให้เกิดการป้องกันความสูญเสีย หรือความเสียหายมิให้เกิดซ้ำ และการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องโดยครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

ดูเพิ่มเติม

ข่าวสาร

ดูเพิ่มเติม

กิจกรรมประชุมชี้แจงช่องทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

อ่านต่อ

รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 - 30 กันยายน 2566)

อ่านต่อ

หน่วยตรวจสอบภายใน ขอขอบพระคุณ ส.ค.ส. ปี 2567 จากท่านคณบดี ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านต่อ

สาระน่ารู้

ดูเพิ่มเติม

KM11/2566 การใช้ IT อย่างปลอดภัย

อ่านต่อ

หน่วยตรวจสอบภายใน
Internal Audit Unit

ตึกมหิดลวรานุสรณ์ ชั้น 1

โทรศัพท์: 02-419 9664,9846,9847
E-mail: chitlada.chi@mahidol.ac.th / siriraj.ia@gmail.com