แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


 •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

แนวทางการให้เงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราวประจำปี
  4 ม.ค. 61 10:25 ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้

เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และ การศึกษาแนวทางการให้เงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ขอชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิจารณาการให้เงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราวประจำปี สำหรับบุคลากรที่มีประเภทการจ้างเป็น "ลูกจ้างชั่วคราว" ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ขั้นตอนการดำเนินการพิจารณาให้เงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราว

เดือน การดำเนินการ
ตุลาคม
 1. เวียนเอกสารแจ้งให้ภาควิชา/หน่วยงานเสนอรายชื่อลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานครบ 1 ปีงบประมาณและมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้เงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราวประจำปี
 3. ภาควิชา/หน่วยงาน เสนอรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว เพื่อรับเงินรางวัลประจำปีตามระยะเวลาที่กำหนด
พฤศจิกายน
 1. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและคุณสมบัติของลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับการเสนอชื่อ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 2. นำข้อมูลเข้าที่ประชุมพิจารณาการให้เงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราว หากมีมติให้ประกาศรายชื่อลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับเงินรางวัล ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะดำเนินการประกาศรายชื่อลูกจ้างชั่วคราวที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ และเปิดโอกาสให้ร้องเรียน
 3. หากมีการร้องเรียน ต้องตรวจสอบข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวใหม่อีกครั้ง และนำข้อมูลเข้าที่ประชุมพิจารณา
ธันวาคม
 1. เมื่อมีมติที่ประชุมให้ดำเนินการจ่ายเงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราวและคณบดีลงนามอนุมัติประกาศรายชื่อผู้ได้รับเงินรางวัลตามมติที่ประชุม
 2. ประกาศรายชื่อลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับอนุมัติเงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราวประจำปี
 3. นำข้อมูลเข้าระบบ เพื่อนำจ่ายเงินรางวัลให้ลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เรื่อง หลักเกณฑ์อัตราและวิธีการประเมินการปฏิบัติงานเพื่อรับเงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราว ปี 2546

สรุปหลักเกณฑ์ อัตราและวิธีการประเมินการปฏิบัติงาน เพื่อรับเงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. 2546

เงื่อนไขการให้รางวัลตามประกาศดังต่อไปนี้

 1. บุคลากรที่มีประเภทการจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราว บรรจุไม่เกินวันที่ 1 ตุลาคม ของปีงบประมาณที่ได้รับการพิจารณาเงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราว เช่น การให้เงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราว ประจําปีงบประมาณ 2558 ผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณารางวัลดังกล่าว ต้องมีการบรรจุไม่เกินวันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้น
 2. มีการลาทุกประเภท/มาสายทุกกรณี (ไม่มียกเว้นการลาพักผ่อน หรือลาคลอดบุตร) ไม่เกิน 10 วันทําการ
 3. ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน จากหัวหน้าภาควิชา/หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ เทียบเท่า หรือหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อรับรางวัล สําหรับลูกจ้างชั่วคราวที่คณะกําหนด
 4. เมื่อภาควิชา/หน่วยงาน ดําเนินการสรุปบัญชีวันลา/มาสาย และแบบประเมินคะแนนการประเมินตามแบบฟอร์มของคณะแล้วเสร็จ ส่งเอกสารมายังฝ่ายทรัพยากรบุคคล ภายในระยะเวลาที่กําหนดตาม ปีงบประมาณนั้น ๆ
 5. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จะดําเนินการตรวจสอบเอกสาร และคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอรายชื่อให้ได้รับเงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราว ตามเกณฑ์การพิจารณาดังนี้
   
  คะแนน จำนวนเท่าของเงินเดือน
  กรณีไม่มีการลา/มาสาย
  1. คะแนน 19 คะแนนขึ้นไป และไม่มีการลา/มาสายติดต่อกัน 2 ปี 2
  2. คะแนน 19 คะแนนขึ้นไป 1.5
  3. คะแนน 14-19 1
  4. คะแนน น้อยกว่า 14 0.5
  กรณีมีการลา/มาสายไม่เกิน 10 วัน
  1. คะแนน 19 คะแนนขึ้นไป 1
  2. คะแนน 14-18 0.5
   
  หากบัญชีสรุปวันลา/มาสาย รวมกันแล้วเกิน 10 วันทําการ จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราว

  ตัวอย่างตารางสรุปคะแนน และจํานวนเท่าของผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราว
   
 6. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จะดําเนินการติดประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 เป็นระยะเวลา 15 วัน เพื่อให้บุคลากรตรวจสอบรายชื่อความถูกต้องของข้อมูล และหากมีผู้คัดค้าน หรือเสนอรายชื่อผ่านตู้ร้องเรียนภายใน 15 วันนับจากวันที่ประกาศรายชื่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จะดําเนินการตรวจสอบกรณีดังกล่าว เพื่อเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบการให้เงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราว พิจารณาสั่งการต่อไป

เอกสารดาวน์โหลดที่เกี่ยวข้อง

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อรับเงินรางวัล/พร้อมฟอร์มสรุปวันลา


ไฟล์แนบ  
หัวข้อข่าว: สาระน่ารู้
หมายเหตุ
ระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามมติที่ประชุมพิจารณาการให้เงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราว
 
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่