แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์
เพื่อสนับสนุนให้คณะฯ ไปสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล

  

พันธกิจ
 1. Strategic Partner
  เป็นผู้ร่วมกำหนดกลยุทธ์ขององค์กรโดยมุ่งเน้นการพัฒนาพนักงานให้มีศักยภาพสูงสามารถทำงานได้ตามเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่องค์กรต้องการ
 2. Change Agent
  เป็นผู้นำในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กรที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร
 3. Employee Champion
  เป็นสื่อกลางเชิงรุกเพื่อทำให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน ทุ่มเทและผูกพันต่อองค์กร
 4. Administrative Expert
  เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในงานและสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น