แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

ความหมายของภาระงาน
คำชี้แจง บุคลากรภายในคณะฯ ทุกคนที่มีรหัสประจำตัว (SAP ID) เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าใช้งานระบบเท่านั้น
ลำดับที่
ชื่อภาระงาน
ความหมาย
สิทธิ์ในการใช้งานแบบฟอร์ม
1
เจ้าหน้าที่ บุคลากรภายในคณะฯ ที่ได้รับการบรรจุในตำแหน่งต่างๆ เช่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการการศึกษา ฯลฯ
ยกเว้น อาจารย์สาย ก. และผู้ช่วยอาจารย์
1. แบบฟอร์มสมัครศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช
2. แบบฟอร์มระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ
3. แบบฟอร์มขอรับบริการ (สถานเทคโนฯ)
4. แบบฟอร์มคำสั่ง ประกาศ ระเบียบ
5. แบบฟอร์มหนังสือเชิญ
6. แบบฟอร์มทั่วไป
2
อาจารย์สาย ก. บุคลากรภายในคณะฯ ที่ได้รับการบรรจุในตำแหน่งอาจารย์ 1. แบบฟอร์มสมัครศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช
2. แบบฟอร์มระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ
3. แบบฟอร์มขอรับบริการ (สถานเทคโนฯ)
4. แบบฟอร์มคำสั่ง ประกาศ ระเบียบ
5. แบบฟอร์มหนังสือเชิญ
6. แบบฟอร์มทั่วไป
7. แบบฟอร์มทุน
3
ผู้ช่วยอาจารย์ บุคลากรภายในคณะฯ ที่ได้รับการบรรจุในตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ 1. แบบฟอร์มสมัครศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช
2. แบบฟอร์มระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ
3. แบบฟอร์มขอรับบริการ (สถานเทคโนฯ)
4. แบบฟอร์มคำสั่ง ประกาศ ระเบียบ
5. แบบฟอร์มหนังสือเชิญ
6. แบบฟอร์มทั่วไป
7. แบบฟอร์มทุน
4
ธุรการด้านเอกสาร ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องขอความอนุเคราะห์ต่างๆ ของหน่วยงาน
คำอธิบายเพิ่มเติม ธุรการด้านเอกสาร (Level 3) เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับ-ส่ง เอกสารของหน่วยงาน
1. แบบฟอร์มขออนุเคราะห์อาหาร
2. แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์
3. แบบฟอร์มขอใช้ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
4. แบบฟอร์มการขอยืมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
5
ธุรการด้านพัสดุ/ครุภัณฑ์ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องพัสดุและครุภัณฑ์ของหน่วยงาน 1. แบบฟอร์มการขอยืมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2. แบบฟอร์มการวางแผนและขอครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
6
ธุรการด้านกองทุน/ขอทุน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องทุนประเภทต่างๆ โดยเป็นผู้ประสานงานของหน่วยงาน 1. แบบฟอร์มทุน
7
ธุรการด้านประวัติการรักษา ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องประวัติการรักษาผู้ป่วยของหน่วยงาน
คำอธิบายเพิ่มเติม ธุรการด้านประวัติการรักษา (Level 3) เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับ-ส่ง เอกสารด้านประวัติการรักษาของหน่วยงาน
1. แบบฟอร์มขอประวัติการรักษาพยาบาล
8
ธุรการด้านทรัพยากรบุคคล ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องการลาประเภทต่างๆ ของหน่วยงาน 1. แบบฟอร์มใบลา
9
ผู้ดูแลเอกสารคุณภาพ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องเอกสารคุณภาพของหน่วยงาน 1. ระบบเอกสารคุณภาพ
10
ที่ปรึกษา ผู้ที่ได้รับการบรรจุในตำแหน่งที่ปรึกษาของคณะฯ   
11
เลขานุการ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และเหมาะสม ของเอกสารในระบบ ก่อนส่งให้ผู้บังคับบัญชาลงนามอนุมัติ เช่น เลขานุการภาควิชา เลขานุการสาขา เป็นต้น 1. แบบฟอร์มขออนุเคราะห์อาหาร
2. แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์
3. แบบฟอร์มขอใช้ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
4. แบบฟอร์มการขอยืมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
12
เลขานุการผู้บริหาร ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และเหมาะสม ของเอกสารในระบบ รวมถึงเพื่อรับทราบในการจัดตารางนัดหมาย ก่อนส่งให้ผู้บังคับบัญชาลงนามอนุมัติ เช่น เลขานุการรองคณบดี เลขานุการรองผู้อำนวยการโรงพยาบาล 1. แบบฟอร์มขออนุเคราะห์อาหาร
2. แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์
3. แบบฟอร์มขอใช้ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
4. แบบฟอร์มการขอยืมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เรียบเรียงข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2561
 
คำถามที่พบบ่อย ในส่วนของข้อมูลหน่วยงานภายในและข้อมูลภาระงาน
  • เข้าใช้งานระบบไม่ได้