เกี่ยวกับเรา

About us

วิสัยทัศน์

Vision

สนับสนุนงานสวัสดิการขององค์กรในการบริการเลี้ยงดูบุตรบุคลากรอย่างมีคุณภาพ

บุคลากรสามารถทำงานได้เต็มศักยภาพ

และเป็นต้นแบบของการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ได้มาตรฐานสากล

พันธกิจ

Mission

1.พัฒนางานบริการรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ได้มาตรฐานเด็กมีพัฒนาการสมวัยมีความพร้อมในการเข้าเรียน

2.ส่งเสริมการเลี้ยงดูบุตรด้วยนมแม่ในมารดาที่ทำงาน

3.พัฒนาและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเป็นมืออาชีพ มีความรู้ความสามารถการเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยเทียบเคียงมาตรฐานสากล รวมถึง ฝึกอบรมพี่เลี้ยงเด็กที่มีคุณภาพสู่สังคม

4.เป็นแหล่งศึกษาดูงานการบริการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับประเทศ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

Job Description

1. งานสวัสดิการเลี้ยงบุตรบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

2. งานบริการวิชาการ

3. งานศึกษาดูงาน

4. งานกิจกรรมเพื่อสังคม

ข่าวสาร

ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินการรับสมัคร ประจำปีงบประมาณ 2568

อ่านต่อ

เปิดรับสมัครพี่เลี้ยงเด็ก

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับบริการ รอบที่ 4 ปีงบประมาณ 2567 

อ่านต่อ

สาระน่ารู้

ดูเพิ่มเติม

3 ปีแรก จังหวะทองของพัฒนาการ

อ่านต่อ

ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช
Siriraj Daycare

ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช อาคารหอพักพยาบาล 1 ชั้น 1 (ตึกปฐมภูมิศิริราช) เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์: 0-2419-7000 ต่อ 5722, 7626