แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

กองทุนเฉลิมพระเกียรติ

วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ

มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ อันจะนำความก้าวหน้ามาสู่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของคณะฯ ที่จะเป็นสถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล

ลักษณะของทุน

ทุนส่วนที่ 1 สนับสนุนการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ของ คณะฯ/หน่วยงาน โดยมีปริมาณ และคุณภาพงานที่ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย
ทุนส่วนที่ 2 สนับสนุนการปฏิบัติงานตามคุณภาพ และปริมาณของผลงานในภารกิจที่ภาควิชาหรือคณะฯ มอบหมายให้รับผิดชอบ
ทุนส่วนที่ 3 สนับสนุนการปฏิบัติงานเพิ่มเติมจากภาระงานที่ได้รับมอบหมายจากทุนส่วนที่ 1 และทุนส่วนที่ 2 โดยให้แก่อาจารย์หรือกลุ่มอาจารย์ที่เสนอขอจัดทำโครงการพัฒนางานด้านบริการ งานการศึกษาและวิชาการ หรืองานอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายหรือยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน/คณะฯ ซึ่งรวมถึงสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม หรือมีผลงานประเภทสื่อการเรียนการสอน
ทุนประเภท "อาจารย์ผู้ปิดทองหลังพระ" สนับสนุนอาจารย์ซึ่งมีผลงานเป็นที่ยอมรับของอาจารย์ในภาควิชาหรือหน่วยงานภายใน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในความเสียสละ ความทุ่มเท อุทิศตนเพื่อส่วนรวมในงานด้านต่างๆ ของภาควิชา หน่วยงาน หรือคณะ เช่น การศึกษา การพัฒนาคุณภาพการบริการ หรือการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับทุน

ทุนส่วนที่ 1 1. ดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำของคณะ
2. มีเวลาปฏิบัติงานให้คณะเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 35 ชม.ทำการต่อสัปดาห์ หรือ 1,610 ชั่วโมงทำการต่อปี
3. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการรับทุนที่มีข้อกำหนดห้ามรับทุนอื่นจากคณะ ในขณะที่กำลังได้รับทุนนั้น
ทุนส่วนที่ 2
และทุนส่วนที่ 3
1. เป็นอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2. เป็นอาจารย์ที่ได้รับทุนเฉลิมพระเกียรติ ส่วนที่ 1
ทุนประเภท "อาจารย์ผู้ปิดทองหลังพระ" เป็นอาจารย์ที่ปฏิบัติงานตามภาระงานส่วนกลางของคณะหรือภาควิชา และมีผลงานเป็นที่ยอมรับของอาจารย์ในภาควิชาหรือหน่วยงานภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในความเสียสละ ความทุ่มเท อุทิศตนเพื่อส่วนรวมในงานด้านต่างๆ ของภาควิชา หน่วยงาน หรือคณะ เช่น การศึกษา การพัฒนาคุณภาพการบริการ หรือการส่งเสริมการวิจัย เป็นต้น ทั้งนี้ ภาระงานส่วนกลางของคณะหรือภาควิชา ต้องได้รับมอบหมายจากหัวหน้าภาควิชา รองคณบดีที่เกี่ยวข้อง หรือผู้อำนวยการโรงพยาบาลในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

การสมัครขอรับทุน

ทุนส่วนที่ 1 ผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนต้องยื่นสมัครขอรับทุนโดยใช้แบบฟอร์มการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานล่วงหน้า (PA) ผ่านหัวหน้าหน่วยงานไปยังฝ่ายทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดได้จาก ระบบแบบประเมินออนไลน์ โดย
  • กรณียื่นขอรับทุนต่อเนื่องจะต้องยื่นสมัครขอรับทุนภายในระยะเวลาที่คณะกำหนด
  • กรณียื่นขอรับทุนใหม่สามารถยื่นสมัครขอรับทุนภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน ซึ่งจะได้รับอนุมัติทุนในเดือนถัดไป
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3
และทุนประเภท "อาจารย์ผู้ปิดทองหลังพระ"
กรอกใบสมัครขอรับทุน (ดูหัวข้อ : เอกสารดาวน์โหลดที่เกี่ยวข้อง) และยื่นขอรับทุนตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน ของทุกปี เพื่อขออนุมัติทุนตั้งแต่เดือนตุลาคม-กันยายน ในปีถัดไป

ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และเอกสารดาวน์โหลดที่เกี่ยวข้อง สามารถดาวน์โหลดได้เฉพาะ Intranet เท่านั้น

 
ติดต่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการ กองทุน “เฉลิมพระเกียรติ”
สถานที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตึกศรีสังวาลย์ (ตึกเล็ก) ชั้น 3
เบอร์โทรศัพท์ 0-2419-9289
อีเมล์ siCKgrant@diamond.mahidol.ac.th