แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?
ผลการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล / รางวัล

ผลการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558
ผลงาน / รางวัล

ปี 2560
     (1) รางวัลนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Thailand HR Innovation Award) ระดับชมเชย
          - โครงการ 3E : Enabling Employee Engagement คลิกที่นี่

ปีงบประมาณ 2560
     (1) โครงการติดดาว ด้านนวัตกรรม (นวัตกรรมดีเด่นด้านการบริหารทรัพยากร ประเภททีมสหสาขา)
          - Tax on web สะดวก รวดเร็ว ทันใจ (งานบริหารบุคลากรและค่าตอบแทนร่วมกับฝ่ายสารสนเทศ) คลิกที่นี่
          - ระบบการบริหารเงินทุนวิจัยแบบครบวงจร (งานพัฒนาระบบร่วมกับฝ่ายการคลัง ฝ่ายวิจัย และฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ) คลิกที่นี่

ปีงบประมาณ 2559
     (1) โครงการติดดาว ด้านนวัตกรรม (นวัตกรรมดีเด่นด้านการบริหารทรัพยากร ประเภทหน่วยงาน)
          - การนำ Emo-meter มาปรับใช้ในบริบทคณะฯ (งานพัฒนาระบบ) คลิกที่นี่
     (2) โครงการติดดาว ด้านนวัตกรรม (นวัตกรรมดีเด่นด้านแนวคิด Lean ประเภทหน่วยงาน)
          - ตรวจสอบประวัติฉับไว ได้บุคลากรใหม่ใส่สะอาด (งานวางแผนและสรรหาบุคลากร) คลิกที่นี่
     (3) โครงการติดดาว ด้านนวัตกรรม (นวัตกรรมดีเด่น ประเภทหน่วยงาน)
          - โครงการ Story Telling Beyond Words@Siriraj Daycare Theater (ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช) คลิกที่นี่

ปีงบประมาณ 2556
     (1) โครงการติดดาว ด้านนวัตกรรม (นวัตกรรมดีเด่น ประเภททีมสหสาขา)
          - ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานยุคใหม่ ฉับไว โปร่งใส ตรวจสอบได้ (งานพัฒนาบุคลากร งานพัฒนาระบบ ทีมกองทุนเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับหน่วยชีวสารสนเทศเพื่อการวิจัยและจัดการข้อมูลวิจัย สถานส่งเสริมการวิจัย) คลิกที่นี่
     (2) โครงการติดดาว ด้านนวัตกรรม (นวัตกรรมดีเด่นด้านแนวคิด Lean ประเภทหน่วยงาน )
          - จ้างงานไว-ได้เงินเดือนเร็ว (ระบบ E-Recruitment : Phase 1) (งานวางแผนและสรรหาบุคลากร) คลิกที่นี่

  
เรียบเรียงข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2561