ผู้บริหาร

พรสวรรค์   วสันต์
ที่ปรึกษาประธาน

ศ.เกียรติคุณ พญ.พรสวรรค์ วสันต์

นิธิวัชร์ วัฒนวิจารณ์
ประธาน

รศ.นพ.นิธิวัชร์ วัฒนวิจารณ์

อัจฉรา เสถียรกิจการชัย
รองประธาน (ฝ่ายแพทย์)

ผศ.พญ.อัจฉรา เสถียรกิจการชัย

สมพร เหลี่ยมมงคลกุล
รองประธาน (ฝ่ายห้องปฏิบัติการ)

นางสมพร เหลี่ยมมงคลกุล