ภาพกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกด้วย Tandem Mass Spectrometry ประจำปี 2567" ภาคปฏิบัติ รอบวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2567

อ่านต่อ
ภาพกิจกรรมศูนย์โรคพันธุกรรมเมตาบอลิกและตรวจกรองทารกแรกเกิดศิริราช (SiIMD & NBS) ในงาน SICOE Furum 2024

ภาพกิจกรรมศูนย์โรคพันธุกรรมเมตาบอลิกและตรวจกรองทารกแรกเกิดศิริราช (SiIMD & NBS) ในงาน SICOE Furum 2024

อ่านต่อ
อบรมเชิงปฏิบัติการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกด้วย Tandem Mass Spectrometry ประจำปี 2567" ภาคปฏิบัติ รอบวันที่ 1-3 เมษายน 2567

อ่านต่อ
อบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกด้วย Tandem Mass Spectrometry ประจำปี 2567 ภาคปฏิบัติ รอบวันที่ 4-6 มีนาคม 2567

อบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกด้วย Tandem Mass Spectrometry ประจำปี 2567 ภาคปฏิบัติ รอบวันที่ 4-6 มีนาคม 2567

อ่านต่อ
ประชุมวิเคราะห์แผนพัฒนางานและกำหนดนโยบายของศูนย์โรคพันธุกรรมเมตาบอลิกและตรวจกรองทารกแรกเกิดศิริราช (SiIMD)

ประชุมวิเคราะห์แผนพัฒนางานและกำหนดนโยบายของศูนย์โรคพันธุกรรมเมตาบอลิกและตรวจกรองทารกแรกเกิดศิริราช (SiIMD)

อ่านต่อ
ประชุมรายงานความก้าวหน้าและวางแผนพัฒนางานเพื่อกำหนดนโยบายของศูนย์โรคพันธุกรรมเมตาบอลิกและตรวจกรองทารกแรกเกิดศิริราช (SiIMD)

ประชุมรายงานความก้าวหน้าและวางแผนพัฒนางานเพื่อกำหนดนโยบายของศูนย์โรคพันธุกรรมเมตาบอลิกและตรวจกรองทารกแรกเกิดศิริราช (SiIMD)

อ่านต่อ
ภาพกิจกรรมศูนย์โรคพันธุกรรมเมตาบอลิกและตรวจกรองทารกแรกเกิดศิริราช (SiIMD & NBS) ในงาน SICOE Furum 2023

ภาพกิจกรรมศูนย์โรคพันธุกรรมเมตาบอลิกและตรวจกรองทารกแรกเกิดศิริราช (SiIMD & NBS) ในงาน SICOE Furum 2023

อ่านต่อ
รับการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุและขยายขอบข่ายการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2565

รับการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุและขยายขอบข่ายการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2565

อ่านต่อ
ภาพกิจกรรมศูนย์โรคพันธุกรรมเมตาบอลิกและตรวจกรองทารกแรกเกิดศิริราช (SiIMD & NBS) ในงาน SICOE Furum 2022

ภาพกิจกรรมศูนย์โรคพันธุกรรมเมตาบอลิกและตรวจกรองทารกแรกเกิดศิริราช (SiIMD & NBS) ในงาน SICOE Furum 2022

อ่านต่อ
การประชุมร่วมพิจารณาหาข้อสรุปการดำเนินงานกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนงานและกำหนดนโยบายของศูนย์โรคพันธุกรรมเมตาบอลิกและตรวจกรองทารกแรกเกิดศิริราช (SiIMD)

การประชุมร่วมพิจารณาหาข้อสรุปการดำเนินงานกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนงานและกำหนดนโยบายของศูนย์โรคพันธุกรรมเมตาบอลิกและตรวจกรองทารกแรกเกิดศิริราช (SiIMD)

อ่านต่อ