สถานที่ตั้ง/ติดต่อ

ศูนย์แห่งความเป็นเลิศโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกและตรวจกรองทารกแรกเกิดศิริราช
Siriraj Excellence Center for Inherited Metabolic Diseases and Newborn Screening (SiIMD)

ตึกเจ้าฟ้ามหาจักรี ชั้น 9 (อาคาร 28) ห้อง 906 โรงพยาบาลศิริราช

โทรศัพท์: +66 2 419 5675, +66 2 419 5978
E-mail: si.geneticspedlab@gmail.com