เกี่ยวกับเรา

About us

วิสัยทัศน์

Vision

ศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกและตรวจกรองทารกแรกเกิด (SiIMD & NBS)

"เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านการตรวจกรองทารกแรกเกิด การตรวจยืนยันและวินิจฉัยโรคพันธุกรรมเมตาบอลิก การตรวจรักษาและให้คำปรึกษาทางพันธุกรรม แก่ผู้ป่วยโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกและครอบครัวโดยแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญ อย่างครบวงจร"

พันธกิจ

Mission

ศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกและตรวจกรองทารกแรกเกิด (SiIMD & NBS)

"มีพันธกิจการให้บริการทางการแพทย์ อันประกอบด้วย 3 ส่วน คือ การตรวจกรองทารกแรกเกิด การตรวจพิเศษเพื่อยืนยันการวินิจฉัย และการรักษาโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงค้นคว้าวิจัย โดยยึดประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นที่ตั้ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

Job Description

ข่าวสาร

ดูเพิ่มเติม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกด้วย Tandem Mass Spectrometry” ประจำปี 2567

อ่านต่อ

การบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ "การตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดในกลุ่มโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกชนิดสารโมเลกุล (IEM)”

อ่านต่อ

วารสารศิริราชประชาสัมพันธ์กับ "ศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกและตรวจกรองทารกแรกเกิดศิริราช"

อ่านต่อ

ศูนย์แห่งความเป็นเลิศโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกและตรวจกรองทารกแรกเกิดศิริราช
Siriraj Excellence Center for Inherited Metabolic Diseases and Newborn Screening (SiIMD)

ตึกเจ้าฟ้ามหาจักรี ชั้น 9 (อาคาร 28) ห้อง 906 โรงพยาบาลศิริราช

โทรศัพท์: +66 2 419 5675, +66 2 419 5978
E-mail: si.geneticspedlab@gmail.com