บุคลากร


นพ. ธัชดนัย ธัชประมุข

แพทย์

พญ. อารีย์ รัตนทองคำ

แพทย์

เสาวลักษณ์ รัตนมาลัย
นางสาว เสาวลักษณ์ รัตนมาลัย

พยาบาล

พิษณุ  รัตนรักษ์
ว่าที่ร้อยตรี พิษณุ รัตนรักษ์

นักวิทยาศาสตร์

กษิดิ์ณัฐ  สนมฉ่ำ
นาย กษิดิ์ณัฐ สนมฉ่ำ

นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

อรอนงค์ มะลิลำ
นาง อรอนงค์ มะลิลำ

นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

สุวิทย์  บุดดา
นาย สุวิทย์ บุดดา

นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

วสิษฐ์พร  ฟักศรีเมือง
นาย วสิษฐ์พร ฟักศรีเมือง

นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

คมสัน  ฉินวิรุฬห์ศิริทรัพย์
นาย คมสัน ฉินวิรุฬห์ศิริทรัพย์

นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์