วิสัยทัศน์

ศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกและตรวจกรองทารกแรกเกิด (SiIMD & NBS)

"เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านการตรวจกรองทารกแรกเกิด การตรวจยืนยันและวินิจฉัยโรคพันธุกรรมเมตาบอลิก การตรวจรักษาและให้คำปรึกษาทางพันธุกรรม แก่ผู้ป่วยโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกและครอบครัวโดยแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญ อย่างครบวงจร"

พันธกิจ

ศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกและตรวจกรองทารกแรกเกิด (SiIMD & NBS)

"มีพันธกิจการให้บริการทางการแพทย์ อันประกอบด้วย 3 ส่วน คือ การตรวจกรองทารกแรกเกิด การตรวจพิเศษเพื่อยืนยันการวินิจฉัย และการรักษาโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงค้นคว้าวิจัย โดยยึดประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นที่ตั้ง