เกี่ยวกับเรา

About us

วิสัยทัศน์

Vision

ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและโรคระยะสุดท้ายของโรงพยาบาลศิริราชมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ประสาน เชื่อมโยงบริการ Palliative care ระหว่างหน่วยงาน สถานพยาบาล ชุมชน และสังคม

ประสานให้มีการจัดการศึกษา ฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ Palliative care และนำไปปฏิบัติได้

ประสานให้มีการจัดการความรู้ การวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ Palliative care ที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย

สร้างเครือข่ายการศึกษาและบริการ Palliative care ระดับองค์กรทั้งในประเทศและนานาชาติ

พันธกิจ

Mission

บริหารจัดการ ประสาน และพัฒนาระบบบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคที่คุกคามต่อชีวิตและคุณภาพชีวิต (โรคเรื้อรังและโรคระยะสุดท้าย) ให้ได้รับ Palliative Care อย่างทั่วถึง

เชื่อมโยงจากโรงพยาบาลถึงบ้าน เพิ่มพูนความรู้ เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรทุกระดับ มีการศึกษาวิจัย เผยแพร่ความรู้ใหม่ ชี้นำสังคมด้าน Palliative Care และ End of life care ทั้งในประเทศและนานาชาติ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

Job Description

1. นำเสนอนโยบายและจัดทำแผนการดำเนินงาน Palliative care ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2. ประสานบริการกับภาควิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยและครอบครัวอย่างต่อเนื่อง
3. จัดหาบุคลากร เตรียมบุคลากรด้าน Palliative care ทุกระดับ มีแผนการฝึกอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร
4. จัดทำ Call center ระบบให้คำปรึกษา ระบบสนับสนุนการดูแลผู้ป่วย ครอบครัว ประชาชน บุคลากรด้านสาธารณสุขทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
5. ฝึกอบรมอาสาสมัคร ปฏิบัติงานช่วยเหลือผุ้ป่วยในโรงพยาบาลตามความเหมาะสม
6. รวบรวมองค์ความรู้ด้าน Palliative care แนะนำแหล่งข้อมูลและหน่วยบริการแก่ผู้ป่วยและผู้ให้บริการ
7. ทำการวิจัย สนับสนุนการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ เผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะและนานาชาติ

 

ข่าวสาร

ดูเพิ่มเติม

งานประชุมวิชาการ Siriraj Palliative Care Day 2023 ภาคประชาชน

อ่านต่อ

งานประชุมวิชาการ Siriraj Palliative Care Day 2023

อ่านต่อ

ประกาศผลการประกวดเรื่องเล่าจากใจ และโปสเตอร์ ประจำปี 2566

อ่านต่อ

ศูนย์บริรักษ์ ศิริราช
Siriraj Palliative Care Center

อาคาร 10 ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์: 024199679-80
โทรสาร: 024196977
E-mail: sipalliative@gmail.com