ความมุ่งหมายของหน่วยงาน

วัตถุประสงค์หลัก  
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและโรคระยะสุดท้ายของโรงพยาบาลศิริราชมีคุณภาพชีวิตที่ดี

วัตถุประสงค์รอง
1. ประสาน เชื่อมโยงบริการ Palliative care ระหว่างหน่วยงาน สถานพยาบาล ชุมชน และสังคม
2. ประสานให้มีการจัดการศึกษา ฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ Palliative care และนำไปปฏิบัติได้
3. ประสานให้มีการจัดการความรู้ การวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ Palliative care ที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย
4. สร้างเครือข่ายการศึกษาและบริการ Palliative care ระดับองค์กรทั้งในประเทศและนานาชาติ