ประวัติความเป็นมา

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีนโยบายการดูแลผู้ป่วยแบบ Palliative care ซึ่งเป็นการดูแลแบบองค์รวมที่ครอบคลุมทุกภาควิชาและหน่วยงาน ในทุกขั้นตอนของการดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยโรคที่คุกคามต่อชีวิตและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม  รวมไปถึงการดูแลครอบครัวของผู้ป่วย  ซึ่งต้องทำควบคู่ไปกับการรักษาผู้ป่วยแบบจำเพาะ (Specific treatment)  มิใช่เป็นการรักษาเมื่อผู้ป่วยถึงระยะท้ายหรือใกล้เสียชีวิต (Terminal care หรือ End of life care) เท่านั้น โดยมอบหมายให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของแพทย์  พยาบาล  และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งต้องประสานงานระหว่างทีมสหวิชาชีพและจุดบริการให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ มีการติดตามผลด้านความต่อเนื่องในการดูแลรักษา (Continuity of care) โดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง และสนับสนุนให้อาสาสมัครจากภายนอกและบุคลากรภายในคณะฯ มีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย

เพื่อให้นโยบายของคณะฯ ดังกล่าวบรรลุผล  คณะกรรมการนโยบาย Palliative Care จึงเห็นชอบให้มีการจัดตั้ง ศูนย์บริรักษ์ (Siriraj Palliative Care Center) ขึ้น เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการรับผิดชอบและดำเนินงานด้าน Palliative care ให้เป็นรูปธรรม