วิสัยทัศน์

ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและโรคระยะสุดท้ายของโรงพยาบาลศิริราชมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ประสาน เชื่อมโยงบริการ Palliative care ระหว่างหน่วยงาน สถานพยาบาล ชุมชน และสังคม

ประสานให้มีการจัดการศึกษา ฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ Palliative care และนำไปปฏิบัติได้

ประสานให้มีการจัดการความรู้ การวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ Palliative care ที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย

สร้างเครือข่ายการศึกษาและบริการ Palliative care ระดับองค์กรทั้งในประเทศและนานาชาติ

พันธกิจ

บริหารจัดการ ประสาน และพัฒนาระบบบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคที่คุกคามต่อชีวิตและคุณภาพชีวิต (โรคเรื้อรังและโรคระยะสุดท้าย) ให้ได้รับ Palliative Care อย่างทั่วถึง

เชื่อมโยงจากโรงพยาบาลถึงบ้าน เพิ่มพูนความรู้ เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรทุกระดับ มีการศึกษาวิจัย เผยแพร่ความรู้ใหม่ ชี้นำสังคมด้าน Palliative Care และ End of life care ทั้งในประเทศและนานาชาติ