ขอแสดงความยินดี แก่ ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล ได้รับ รางวัลแพทย์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖ ในด้านบริหาร

        คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดี แก่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะ ฯ  ในโอกาสได้รับ รางวัลแพทย์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖ ในด้านบริหาร จากแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์