ขอแสดงความยินดีแด่ ทันตแพทย์หญิงฉัตรแก้ว  บริบูรณ์หิรัญสาร ในโอกาสได้รับ “รางวัลศรีสง่าศรีนครินทร” ประจำปีการศึกษา 2566

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแด่ ทันตแพทย์หญิงฉัตรแก้ว  บริบูรณ์หิรัญสาร งานทันตกรรม โรงพยาบาลศิริราช ในโอกาสได้รับ “รางวัลศรีสง่าศรีนครินทร” ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทรางวัลดีเด่น ด้านผู้ทำคุณประโยชน์ มีคุณงามความดีเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีพิธีมอบรางวัลในงานเชิดชูเกียรติวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
        รางวัลศรีสง่าศรีนครินทร มอบให้เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ นำความรู้ความสามารถต่อยอดสู่การสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ และสร้างชื่อเสียงเกียรติคุณให้แก่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ