มีข่าวอยากบอก
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (บุคลากร - มีข่าวอยากบอก)
ขอประชาสัมพันธ์วิธีการเบิกจ่ายค่าจัดหาเครื่องแต่งกายของผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี 2567
ขั้นตอนการขอรับเงินชดเชย กรณีครบสัญญาจ้าง พศ. พม. และ พม.เปลี่ยนประเภทการจ้าง
ประชาสัมพันธ์ สิทธิพิเศษสำหรับกลุ่มลูกค้าสวัสดิการหักนำส่งธนาคารไทยพาณิชย์ มกราคม-มีนาคม 2567
ประชาสัมพันธ์ คู่มือธรรมาภิบาล ศิริราช(SirirajCodeofGoodGovernance)
ประชาสัมพันธ์สิทธิพิเศษสินเชื่ออเนกประสงค์แบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันสำหรับพนักงานและบุคลากรทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชมหาวิทยาลัยมหิดล (ธนาคารทหารไทยธนชาต)
ประชาสัมพันธ์ บริษัทลลิล พร็อพเพอร์ตี้มอบสิทธิพิเศษซื้อบ้านสำหรับพนักงานและบุคลากรทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชมหาวิทยาลัยมหิดล
การใช้ระบบตรวจสอบภาระผูกพันเพื่อการลาออก
การยื่นเปลี่ยนสถานพยาบาล สำนักงานประกันสังคม ประจำปี พ.ศ. 2567 (กรณีตนเอง)
การแจ้งขอย้ายสิทธิประกันสังคมญาติสายตรง (บิดา มารดา สามี/ ภรรยา และ บุตร) ของบุคลากรคณะฯ ประจำปี 2567
สาระน่ารู้
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (บุคลากร - สาระน่ารู้)
กิจกรรมหน่วยงาน
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (บุคลากร - กิจกรรมหน่วยงาน)

รางวัลและผลงาน

ดูเพิ่มเติม

ศิริราช รับรางวัล Healthy Organization Award ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง

อ่านต่อ

ศิริราชได้รับรางวัลสถาบันการอุดมศึกษาดีเด่นที่มีจำนวนศาสตราจารย์เพิ่มขึ้นสูงสุด สายวิทยาศาสตร์

อ่านต่อ

ศิริราชรับรางวัลนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Thailand HR Innovation Award 2023) ระดับ Consolation Award

อ่านต่อ

ดูเพิ่มเติม

ศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านภูมิแพ้และวิทยาภูมิคุ้มกัน (Siriraj Center of Research Excellence in Allergy & Immunology: SICORE-allergy & immunology)ได้รับรางวัลเกียรติยศจาก Center of Excellence (COE) of Asia Pacific Association of Allergy, Asthma and Clinical Immunology (APAAACI)

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับผลงาน “โปรแกรมอบรมการเลี้ยงดูเชิงบวกผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (NetPAMA)” จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566

อ่านต่อ

ภาควิชารังสีวิทยา ได้รับรางวัลเชิงคุณภาพมาตรฐานครบถ้วน (OAP Award) ประจำปี 2566

อ่านต่อ

ดูเพิ่มเติม

ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ได้รับมอบ “เครื่องอิสริยาภรณ์ ปาล์ม อคาเดมิค” แห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดี ในโอกาสได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่น ประเภทบริหาร

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ. นพ.ยุทธนา อุดมพร ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านต่อ