มีข่าวอยากบอก
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (บุคลากร - มีข่าวอยากบอก)
ตัวอย่าง การกรอกเอกสารบำเหน็จ-บำนาญและสิทธิประโยชน์ต่างๆ กรณี เกษียณอายุฯ ประจำปี 2567
ขอประชาสัมพันธ์วิธีการเบิกจ่ายค่าจัดหาเครื่องแต่งกายของผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี 2567
ขั้นตอนการขอรับเงินชดเชย กรณีครบสัญญาจ้าง พศ. พม. และ พม.เปลี่ยนประเภทการจ้าง
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับทุนการศึกษาบุตร/ทุนช่วยเหลือกรณีบุตรพิการ ประจำปี 2567
ประชาสัมพันธ์โครงการคอนโดมิเนียม บ้านร่วมทางฝัน 6 สิทธิพิเศษสำหรับบุคลากร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศิริราช รับส่วนลดเพิ่ม 20,000 บาท
แจ้งเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากร MOU (ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย)
โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2567 (ธนาคารอาคารสงเคราะห์)
สินเชื่อชีวิตสุขสันต์ธนาคารออมสิน
สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์สำหรับข้าราชการและพนักงานของรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน
สาระน่ารู้
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (บุคลากร - สาระน่ารู้)
กิจกรรมหน่วยงาน
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (บุคลากร - กิจกรรมหน่วยงาน)

รางวัลและผลงาน

ดูเพิ่มเติม

ศิริราช เข้ารับประกาศนียบัตรสถานพยาบาลผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพเฉพาะโรค

อ่านต่อ

ศิริราช รับรางวัล Winner กลุ่มรางวัล BEST BRAND PERFORMANCE ON SOCIAL MEDIA สาขา Hospital

อ่านต่อ

ศิริราช รับรางวัล Healthy Organization Award ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง

อ่านต่อ

ดูเพิ่มเติม

ศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านภูมิแพ้และวิทยาภูมิคุ้มกัน (Siriraj Center of Research Excellence in Allergy & Immunology: SICORE-allergy & immunology)ได้รับรางวัลเกียรติยศจาก Center of Excellence (COE) of Asia Pacific Association of Allergy, Asthma and Clinical Immunology (APAAACI)

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับผลงาน “โปรแกรมอบรมการเลี้ยงดูเชิงบวกผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (NetPAMA)” จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566

อ่านต่อ

ภาควิชารังสีวิทยา ได้รับรางวัลเชิงคุณภาพมาตรฐานครบถ้วน (OAP Award) ประจำปี 2566

อ่านต่อ

ดูเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีแก่ นศ.พ.สิริวุฒิ ศิริพรหมสมบัติ นักศึกษาแพทย์ศิริราช ชั้นปีที่ 4 ที่ผ่านการสอบวิทยานิพนธ์และศึกษาจบหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาคพิเศษ)

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ.พญ.นิดา จารีมิตร ได้รับรางวัล Young Gynecologist Award

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแด่ ทันตแพทย์หญิงฉัตรแก้ว  บริบูรณ์หิรัญสาร ในโอกาสได้รับ “รางวัลศรีสง่าศรีนครินทร” ประจำปีการศึกษา 2566

อ่านต่อ