มีข่าวอยากบอก
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (บุคลากร - มีข่าวอยากบอก)
4 ขั้นตอนง่ายๆ ในการสมัครสมาชิก Free Internet
วีดิทัศน์บันทึกประชุมชี้แจงโครงการจัดทำสมรรถนะตามสายอาชีพ ตำแหน่งมุ่งเป้า ปี 2565 (วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564)
การเข้าปฏิบัติงานแบบยืดหยุ่น (Flexible Time) ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 กรกฏาคม 2565)
เปิดระบบ แสดงความประสงค์เข้าร่วมสวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ (Flexben) ปี 2565
ขอแนะนำช่องทางการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวและ E-Mail ของบุคลากรผ่าน Si-eHR Portal ด้วย SivWORK Browser Version
ขอประชาสัมพันธ์วิธีการเบิกจ่ายค่าจัดหาเครื่องแต่งกายของผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี 2565
ตัวอย่างการกรอกเอกสารบำนาญและสิทธิประโยชน์ต่างๆ กรณีเกษียณอายุ ประจำปี 2565
สินเชื่อสวัสดิการพนักงานองค์กร ธนาคารไทยพาณิชย์
โปรโมชั่นสินเชื่อเคหะแก่ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ธนาคารออมสิน)
สาระน่ารู้
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (บุคลากร - สาระน่ารู้)
ขั้นตอนการขอรับเงินชดเชย กรณีครบสัญญาจ้าง พศ. พม. และ พม.เปลี่ยนประเภทการจ้าง
กิจกรรมหน่วยงาน
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (บุคลากร - กิจกรรมหน่วยงาน)

รางวัลและผลงาน

ดูเพิ่มเติม

ศิริราชผ่านการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลขั้นก้าวหน้า ครั้งที่ 2

อ่านต่อ

ศิริราชได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ (Thailand Quality Class Plus : Operation)

อ่านต่อ

ศิริราช ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ที่มีความโดดเด่นด้านปฏิบัติการ ประจำปี 2563

อ่านต่อ

ดูเพิ่มเติม

ศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านภูมิแพ้และวิทยาภูมิคุ้มกัน ได้รับการรับรองเป็น “ศูนย์ความเป็นเลิศ” โดย WAO

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2564

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับห้องปฏิบัติการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่ได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัยตามมาตรฐาน ESPReL ประจำปี 2563

อ่านต่อ

ดูเพิ่มเติม

ขอแสดความยินดีแก่ ศ.เกียรติคุณ ดร.พิไลพันธ์  พุธวัฒนะ ได้รับรางวัล “มหิดลทยากร”

อ่านต่อ

ขอแสดความยินดี แก่ ศ.เกียรติคุณ นพ.ศุภกร  โรจนนินทร์ ที่ได้รับรางวัล “มหิดลทยากร”

อ่านต่อ

ขอแสดความยินดีแก่ ศ.ดร. สุนีย์  กอรปศรีเศรษฐ์ ได้รับรางวัล “ผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรฯ”

อ่านต่อ