รางวัลและผลงาน


อแสดงความยินดีแด่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา ในโอกาสที่ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

อ่านต่อ

ขอเเสดงความยินดีแก่ ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ธีรวัฒน์  กุลทนันทน์ ในโอกาสได้รับรางวัล "พระพลบดี" จาก กรมพลศึกษา

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ รศ. นพ.สิทธิ์ สาธรสุเมธี และ รศ. ดร.นพ.ปีติ ธุวจิตต์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ระดับดีมาก

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลตำราศิริราช ประจำปี 2566

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี ได้รับพระราชทานปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาโรคติดเชื้อและอายุรศาสตร์เขตร้อน ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี ในโอกาสเข้ารับพระราชทานรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2565 สาขาความเป็นครู

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.เกียรติคุณ พญ.อัจฉรา สัมบุณณานนท์ ในโอกาสเข้ารับพระราชทาน เกียรติบัตรสำหรับศาสตราจารย์เกียรติคุณ ประจำปีพุทธศักราช 2565

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.เกียรติคุณ ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา ในโอกาสเข้ารับพระราชทาน เกียรติบัตรสำหรับศาสตราจารย์เกียรติคุณ ประจำปีพุทธศักราช 2565

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.เกียรติคุณ ดร. นพ.เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์ ในโอกาสเข้ารับพระราชทาน เกียรติบัตรสำหรับศาสตราจารย์เกียรติคุณ ประจำปีพุทธศักราช 2565

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ดีเด่นของสภาอาจารย์ศิริราช ประจำปี 2565

อ่านต่อ

ขอเเสดงความยินดีแก่ พญ.นภสิริ พุทธันบุตร ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลบัณฑิตคณะเเพทยศาสตร์ดีเด่นยอดเยี่ยม

อ่านต่อ

รศ. นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ ได้รับ"รางวัลบุคคลคุณภาพ" คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี 2566

อ่านต่อ

ขอเเสดงความยินดีแก่ ผศ. ดร. นพ.จตุรงค์ เสวตานนท์  ภาควิชาจุลชีววิทยา ในโอกาสได้รับพระราชทานทุนส่งเสริมบัณฑิต แผนกแพทยศาสตร์ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี 2566

อ่านต่อ

ขอเเสดงความยินดีแก่ ผศ. ดร. พญ.พัชรพร เตชะสินธุ์ธนา สาระสมบัติ ภาควิชาปรสิตวิทยา ในโอกาสได้รับพระราชทานทุนส่งเสริมบัณฑิต แผนกแพทยศาสตร์ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี 2566

อ่านต่อ

ขอเเสดงความยินดีแก่ อ. ดร. นพ.กรกฤษณ์  อิ่มวัฒนา ภาควิชาจุลชีววิทยา ในโอกาสได้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดล แผนกแพทยศาสตร์ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี 2566 

อ่านต่อ

นายสุรพรชัย ธรรมศิริ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขากายอุปกรณ์ ได้รับรางวัล Best Survivor Awards ชนะเลิศ ในโครงการ "Gen Will Survive ; อวด Skill คน Gen ใหม่ ทำยังไงให้รอด"

อ่านต่อ

รศ. ดร. นพ.พงศกร ตันติลีปิกร ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการความร่วมมือการวิจัยและนวัตกรรมกับต่างประเทศ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

อ่านต่อ

ขอเเสดงความยินดีแก่ ศ.ดร.พญ.อุไรวรรณ พานิช ได้รับรางวัลเกียรติคุณรางวัลไทย "สตรีตัวอย่างแห่งปี" สาขาวิจัยและพัฒนา ประจำปี 2566

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ นางชไมพร เจริญไกรกมล “สตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖”

อ่านต่อ