ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ.พญ.นิดา จารีมิตร ได้รับรางวัล Young Gynecologist Award

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ.พญ.นิดา จารีมิตร สาขาวิชามะเร็งวิทยานรีเวช ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา ที่ได้รับรางวัล Young Gynecologist Award จากการคัดเลือกจากประเทศสมาชิก AOFOG และยังได้เข้าร่วม present งานวิจัย และ vNOTEs workshop ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 28 ของ Asia and Oceania Federation of Obstetrics and Gynecology (AOFOG) 2024 เมื่อวันที่ 16 - 20 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์ประชุม BEXCO เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี