ศิริราช ได้รับการต่ออายุการรับรอง โครงการ “ครัวอนามัย อาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล”

        วันนี้ (18 ม.ค. 56 ) เวลา 09.45 น. ผศ.นพ. ธีระ กลลดาเรืองไกร  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช  รับมอบเกียรติบัตรการต่ออายุรับรองของฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลศิริราช ในการเข้าร่วมโครงการ “ครัวอนามัย อาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล”หรือ GMS in Mass Catering for Hospital กับสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมคณะฯ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 ร่วมด้วย นางสมศรี ลายลิขิต หัวหน้าฝ่ายโภชนาการ ตลอดจนทีมบุคลากรฝ่ายโภชนาการ ร่วมรับมอบเกียรติบัตร

        ปัจจุบันฝ่ายโภชนาการ ได้รับการรับรองการต่ออายุ การเข้าร่วมโครงการดังกล่าวทั้งหมด 3 หน่วยงาน คือ หน่วยอาหารทางสายให้อาหาร  หน่วยผสมนมสำหรับเด็ก และห้องเตรียมอาหารเฉพาะกิจ เป็นครั้งที่ 2 ทั้งนี้หน่วยผสมนมสำหรับเด็ก ยังได้ผ่านการรับรองมาตรฐานด้าน HACCP ซึ่งการผ่านการรับรองมาตรฐานทั้งหมดเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในครัวโรงพยาบาลศิริราชให้เทียบเท่าระดับสากล