ศิริราช ร่วมกับ ศิริราชมูลนิธิ และมูลนิธิไทยคม ชวนคนไทยใส่ใจสุขภาพสมอง ร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10

        วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 13:00 น. ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในฐานะประธานการจัดโครงการเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10 เฉลิมพระเกียรติ ฯ ภายใต้แนวคิด “คนไทยสมองดี” (Healthy Thais Healthy Brains) พร้อมด้วย ศ. ดร.นพ.ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รศ. นพ.ยงชัย นิละนนท์ ประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช และคุณพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิไทยคม แถลงความคืบหน้าการจัดโครงการ ฯ 

        วัตถุประสงค์หลักโครงการ ฯ คือ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมอง วิธีการป้องกันและแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนมุ่งหวังให้ประชาชนชาวไทยทุกเพศ ทุกวัย หันมาดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายแบบง่าย ๆ กับกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ซึ่งการจัดโครงการฯ ดังกล่าว เป็นการจัดใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ

        ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประธานจัดโครงการ ฯ กล่าวถึงวัตถุประสงค์โครงการ ฯ และขอบคุณหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงยุติธรรม และสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการ ฯ ตลอดจนพันธมิตรและภาคีเครือข่ายที่ร่วมดำเนินการ อาทิ ศิริราชมูลนิธิ มูลนิธิไทยคม กรมประชาสัมพันธ์ Park Run Thailand บริษัท ไทยดอทรัน จำกัด สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย โดยมีบริษัท การท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งสนามเจริญสุขมงคลจิต รวมถึงภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุน อาทิ บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัค จำกัด (มหาชน) บริษัท ฤทธา จำกัด บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) มูลนิธิร่วมทางฝัน ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงเทพ มูลนิธิวีระภุชงค์ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีในการจัดโครงการ ฯ ดังกล่าว

        ศ. ดร.นพ.ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช กล่าวถึงรูปแบบการจัดกิจกรรม ตามวัตถุประสงค์โครงการ ซึ่งเป็นการจัดแบบบูรณาการร่วมกันของ 8 หน่วยงานภาครัฐ ในการขับเคลื่อนจัดโครงการ ฯ ให้เกิดขึ้นในทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย ประกอบด้วย กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมอง และกิจกรรมออกกำลังกายเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต

         รศ. นพ.ยงชัย นิละนนท์ ประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช กล่าวถึงภาพรวมการขับเคลื่อนโครงการ โดยโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต เฉลิมพระเกียรติ ได้มีการจัดอย่างต่อเนื่อง และในปีนี้จัดเป็น ครั้งที่ 10 ในหัวข้อคนไทยสมองดี (Healthy Thais Healthy Brains) สรุปผ่านเป้าประสงค์ 3 ประการ คือ 1) การแสดงความจงรักภัคดี ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ผู้ทรงเป็นดั่งแสงนำใจต่อปวงชนชาวไทย และทรงเป็นแบบอย่างให้ประชาชน ในเรื่องการรักษาสุขภาพ และการออกกำลังกาย 2) การร่วมแรง ร่วมใจ จัดกิจกรรมของทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย และ 3) โอกาสสำหรับคนไทยทุกหมู่เหล่าในการเข้าร่วมกิจกรรม การออกกำลังกาย และเรียนรู้การป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง

        คุณพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิไทยคม กล่าวถึงการให้ความสนับสนุนโครงการมาตลอด ตั้งแต่ครั้งที่ 3 เพื่อส่งเสริมให้สังคมไทยมีคุณภาพ พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้ โดยเริ่มจากผู้คนที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่เข็มแข็ง เท่าทันโลกยุคใหม่ได้อย่างสมดุล เป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาคนไทย ให้เติบโตเป็นพลเมืองโลก
การขับเคลื่อนโครงการ ฯ ได้ก้าวสู่ 1 ทศวรรษ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี จากหลักพันสู่หลักแสน จากจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ที่ศิริราช สู่การรวมตัวออกกำลังกายของมวลชนคนไทยทั้งประเทศ โครงการ ฯ จะไม่สามารถประสบความสาเร็จ และเกิดความยั่งยืนได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากทุกภาคส่วน และที่สำคัญคือคนไทยทั้งประเทศที่ร่วมกิจกรรมของโครงการ ฯ ด้วยดีเสมอมา

        ในการนี้ ขอเชิญชวนคนไทย ร่วมแสดงพลังความจงรักภักดี ด้วยการสวมเสื้อสีเหลืองออกกำลังกายในกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10 เฉลิมพระเกียรติ ฯ พร้อมเพรียงกันทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ ในวันเสาร์ที่ 2 พฤจิกายน 2567 สนามจังหวัดกรุงเทพมหานคร จัดขึ้น ณ สนามเจริญสุขมงคลจิต เวลา 18:00 น. สนามจังหวัดอื่นๆ ติดตามข้อมูลการจัดกิจกรรมได้ทางเพจ https://www.facebook.com/walkrunbikefighting ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ใดๆ ทั้งสิ้น ได้ที่ https://WRB10.thai.run ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567 สำหรับผู้ลงทะเบียน 4 แสนท่านแรกจะได้สิทธิรับเสื้อที่ระลึกโครงการ ฯ

ติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ทาง...
คลิก>> https://www.facebook.com/walkrunbikefighting
คลิก>> https://www.facebook.com/sirirajstrokecenter
คลิก>> https://www.sirirajstrokecenter.org/