เกี่ยวกับเรา

About us

วิสัยทัศน์

Vision

งานวิชาการ มุ่งสู่การเป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพสูง รับผิดชอบสนับสนุนพันธกิจด้านวิชาการ เพื่อความเป็นเลิศของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

พันธกิจ

Mission

เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ และเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณด้านวิชาการ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

หน้าที่ความรับผิดชอบ

Job Description

งานวิชาการ สำนักงานคณบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุน เพื่อช่วยในการทำตำแหน่งทางวิชาการ สนับสนุนการให้ทุนไปศึกษา  นำเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ การจัดทำตำรา และจัดอบรม ประชุมสัมนาทางวิชาการต่างๆ 

ข่าวสาร

ดูเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลตำราศิริราช ประจำปี 2563

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ นายแพทย์อาศิส อุนนะนันทน์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ DMSc Award ประจำปี 2563

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับรศ. นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล ที่ได้รับรางวัล TTF AWARD ผลงานทางวิชาการดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Science Award)

อ่านต่อ

งานวิชาการ สำนักงานคณบดี
Academics Affairs Office

ห้อง 207-8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
-
โทรศัพท์: 0 2419 2673-8
โทรสาร: 0 2411 0593
E-mail: siaao@mahidol.ac.th