มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับภาคีเครือข่าย เปิดโครงการการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล (Accessible Thailand Wellness Tourism: ATWT) ภายใต้แนวคิด Travel THAILAND with EASE

          วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับภาคีเครือข่าย เปิดโครงการการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล (Accessible Thailand Wellness Tourism: ATWT) ภายใต้แนวคิด Travel THAILAND with EASE โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี โพธิยะราช ประธานคณะอนุกรรมการแผนงานกลุ่มการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (บพข.) กล่าวเปิดโครงการ พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล” โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล คุณนิธิ สืบพงษ์สังข์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นัตตี้ส์ แอดเวนเจอร์ส์ จำกัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แก้วตา ม่วงเกษม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะผู้อำนวยการโครงการการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล และผู้บริหารจากภาคีเครือข่าย เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน ณ SIRIRAJ H SOLUTIONS ศูนย์สุขภาพเชิงป้องกันและบูรณาการสมดุลชีวิต ชั้น 5 ICS Lifestyle Complex กรุงเทพฯ

          ภายในงาน มีการเสวนาเรื่อง “การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล กับ ปรัชญาด้านสุขภาพของการรักษา และเชิงป้องกัน” และการเปิดตัว “SZense Music Festival 2024” เทศกาลดนตรีนานาชาติแห่งแรกของประเทศ ภายใต้แนวคิด ประสานประสาทสัมผัส ยกระดับความเป็นอยู่ที่ดี โดยการเปิดตัวโครงการครั้งนี้ มุ่งหวังที่จะให้ทุกภาคส่วนได้เห็นศักยภาพและความพร้อมของการให้บริการทางการดูแลสุขภาพในระดับแนวหน้าของ SIRIRAJ H SOLUTIONS และโรงพยาบาลในเครือข่ายของศิริราช อีกทั้งได้รับข้อมูลจากบุคคลที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการนี้ เพื่อการจัดทำแผนการพัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว รวมถึงแนวทางของการทำการตลาดเพื่อสื่อสารที่ครอบคลุมในทุกกิจกรรมของโครงการ ATWT

          โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ซึ่งได้มอบทุนสนับสนุนแก่มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการโดยทีมนักวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และผู้ร่วมทุนจากภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท นัตตี้ส์ แอดเวนเจอร์ส์ จำกัด และ บริษัท แพน โฟ จำกัด ในการพัฒนาโครงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพสินค้า บริการและต่อยอดการพัฒนาการตลาดเชิงบูรณาการทั้งภายในและต่างประเทศ รวมถึงการวิเคราะห์ศักยภาพด้านการตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ พร้อมพัฒนาแพลตฟอร์มการบริหารจัดการข้อมูล และพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล โดยจะมีกิจกรรมสร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบที่ออกแบบและนำเสนอให้แก่กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความต้องการที่หลากหลาย เพื่อให้คนกลุ่มนี้มีโอกาสได้รับประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวอันน่าประทับใจเพิ่มมากขึ้น ตัวอย่างของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในโครงการนี้ ได้แก่ การจัดทำโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล การเผยแพร่สูตรอาหารบำบัดสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ การจัดเทศกาลดนตรีนานาชาติ "Szense Music Festival" ในช่วงปลายปีนี้ (2567) และการพัฒนาเว็บไซต์ที่ง่ายต่อการใช้งานเพื่อรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้บริการเพื่อนักท่องเที่ยวผู้พิการ หรือผู้สูงอายุ ตามกลุ่มเป้าหมายของโครงการ ATWT ในพื้นที่จังหวัดนำร่องได้แก่ กรุงเทพฯ จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดนครปฐม สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูข้อมูลได้ทางเพจเฟสบุ๊ค https://facebook.com/atwt.project หรือเว็บไซต์ของโครงการที่ https://atwt.in.th/

ขอบคุณภาพจาก วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล