ขอแสดความยินดีแก่ นางสาวทิพวรรณ  แก้วทินกร ที่ได้รับรางวัล  “ผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรฯ”

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดความยินดีแก่ นางสาวทิพวรรณ  แก้วทินกร ฝ่ายการพยาบาล ที่ได้รับรางวัล  “ผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรฯ”  ในงานครบรอบ “53 ปี วันพระราชทานนาม และ 134 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล” เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565  โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลดังกล่าว

        นางสาวทิพวรรณ  แก้วทินกร ฝ่ายการพยาบาล  ได้รับรางวัล “ผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรฯ”