ขอแสดงความยินดีแด่ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดี ได้รับรางวัลชนะเลิศบุคคลดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแด่ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศบุคคลดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564 Princess HealthAward 2021 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข