ขอแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี พ.ศ. 2564

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมีผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมด 4 ประเภท จำนวนรวม 10 รางวัล ดังนี้ 

        รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นประเภท คลินิก

        ศ. นพ. รุ่งโรจน์ กฤตยพงษ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ ผลงานวิจัยเรื่อง Adherence to anticoagulant guideline for atrial fibrillation improves outcomes in Asian population: The COOL-AF Registry

        วารสารที่ตีพิมพ์(Journal) Stroke

        รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นประเภท คลินิก

        รศ. นพ. พูลชัย จรัสเจริญวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ ผลงานวิจัยเรื่อง Prospective comparison of transient elastography, point shear wave elastography, APRI and FIB-4 for staging liver fibrosis in chronic viral hepatitis                     วารสารที่ตีพิมพ์(Journal) Journal of Viral Hepatitis

        รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นประเภท คลินิก

        ศ. ดร. นพ. ทนงชัย สิริอภิสิทธิ์ ภาควิชารังสีวิทยา ผลงานวิจัยเรื่อง Pyramid graph cut: integrating intensity and gradient information for grayscale medical image segmentation วารสารที่ตีพิมพ์(Journal) Computers in Biology and Medicine

        รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นประเภท คลินิก

        รศ. นพ. ต่อพงษ์ ทองงาม และ ผศ. นพ. มงคล สมพรรัตนพันธ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ ผลงานวิจัยเรื่อง As-needed versus regular use of fluticasone furoate nasal spray in patients with moderate to severe, persistent, perennial allergic rhinitis: a randomized controlled trial

        วารสารที่ตีพิมพ์(Journal) The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice

        รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นประเภท คลินิก

        รศ. นพ. อรรณพ พิริยะแพทย์สม ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ผลงานวิจัยเรื่อง Effects of intra-operative positive end-expiratory pressure setting guided by oesophageal pressure measurement on oxygenation and respiratory mechanics during laparoscopic gynaecological surgery : A randomised controlled trial 

        วารสารที่ตีพิมพ์(Journal) European Journal of Anaesthesiology

        รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นประเภทประเภท ปรีคลินิกหรือชีวการแพทย์ 

        ผศ. ดร. นาวิน ห่อทองคำ ภาควิชาจุลชีววิทยา ผลงานวิจัยเรื่อง Clinical validation of a Cas13-based assay for the detection of SARS-CoV-2 RNA

        วารสารที่ตีพิมพ์(Journal) Nature Biomedical Engineering

        รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นประเภทประเภท ปรีคลินิกหรือชีวการแพทย์

        ผศ. ดร. เมธิจิต วัฒนพานิช หน่วยบ่มเพาะวิจัยชีวการแพทย์ งานกลุ่มวิจัยและเครือข่ายวิจัย ฝ่ายวิจัย ผลงานวิจัยเรื่อง Multilineage differentiation potential of hematoendothelial progenitors derived from human induced pluripotent stem cells

        วารสารที่ตีพิมพ์(Journal) Stem cell research and therapy

        รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นประเภท นวัตกรรม

        รศ. ดร. พญ. อัญชลี ตั้งตรงจิตร ภาควิชาปรสิตวิทยา และรศ. ดร. นิทัศน์ สุขรุ่ง หน่วยบ่มเพาะวิจัยชีวการแพทย์  งานกลุ่มวิจัยและเครือข่ายวิจัย ฝ่ายวิจัย ผลงานวิจัยเรื่อง ชุดตรวจหาแอนติบอดีต่อสารก่อภูมิแพ้ของสุนัขโดยวิธีทางซีโรโลยี 

        รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของอาจารย์/นักวิจัยรุ่นใหม่

        อ. พญ. นลัท สมภักดี ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ผลงานวิจัยเรื่อง Seroprevalence of Bordetella pertussis antibodies and anti-pertussis antibody response after a single dose of reduced-antigen combined diphtheria, tetanus, and acellular pertussis vaccine (Tdap) in pregnant Thai women

        วารสารที่ตีพิมพ์(Journal) Vaccine

        รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของอาจารย์/นักวิจัยรุ่นใหม่

        อ. ดร. สพ.ญ. มนต์รัตน์ จุลเนตร ภาควิชาปรสิตวิทยา ผลงานวิจัยเรื่อง GD2 chimeric antigen receptor modified T cells in synergy with sub-toxic level of doxorubicin targeting osteosarcomas

        วารสารที่ตีพิมพ์(Journal) American Journal of Cancer Research