ศิริราชได้รับรางวัล Knowledge Ready Organization (KRO) Awards 2019

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล Knowledge Ready Organization (KRO) Awards 2019 จาก Knowledge Management Society (KMS) ประเทศสิงคโปร์ นับเป็นองค์กรแห่งแรกในประเทศไทย และเป็นองค์กรที่ 23 ที่ได้รับรางวัลนี้ จากทั้งหมด 6 ประเทศ แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จระดับหนึ่ง ที่พิสูจน์ให้กรรมการประเมินรางวัลนี้ เห็นถึงกระบวนการและผลงานของศิริราชในการ บูรณาการกระบวนการการจัดการความรู้ (KM) กับกระบวนการการพัฒนาคุณภาพอย่างแท้จริง สอดคล้องตามเกณฑ์ และตอบสนองเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะฯ 

          เกณฑ์ประเมินการจัดการความรู้ KRO Award ประกอบ ด้วย 6 ด้านของ KM โดยแต่ละด้านต้องได้คะแนนประเมิน ≥ 7 เต็ม 10 คะแนน ประกอบด้วย  
          1. Strategy 
          2. Leadership 
          3. Culture
          4. Process 
          5. Technology 
          6. Impact

          
          ทั้งนี้ กระบวนการประเมินมี 2 ขั้นตอน คือ 1) การประเมิน จากรายงานประเมินตนเอง ซึ่งคณะฯ ได้ดำเนินการเมื่อเดือนธันวาคม 2561 โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้ประเมินและให้คะแนน และ 2) กรรมการจาก KMS เข้ามา Clarify เมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 ประเด็นสำคัญที่คณะฯ นำเสนอเพื่อประเมินรางวัล คือ การบูรณาการ การจัดการความรู้และการพัฒนาคุณภาพคณะฯ ได้แก่ การกำหนด KM เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของคณะฯ “การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยใช้ KM” ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 โดยบูรณาการใช้ KM เป็นเครื่องมือ ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพคณะฯ เกิดการพัฒนาคนและ พัฒนาคุณภาพงาน เพื่อการบรรลุเป้าหมายคณะฯ และการพัฒนา คุณภาพในแต่ละระยะ ซึ่งระยะการพัฒนาคุณภาพปัจจุบัน คือ ระยะที่ 6 พ.ศ. 2559-2562 “การเป็นองค์กรที่น่าไว้วางใจ (High Reliability Organization : HRO) และองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO)” โดยใช้กลยุทธ์การ จัดการความรู้ ประกอบด้วย Siriraj Link-Share-Learn เพื่อให้คณะฯ มีความรู้ ที่สำคัญและจำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายสำคัญของคณะฯ ทำให้บุคลากรใช้ความรู้ในการทำงานประจำ เกิดการต่อยอดและ ขยายผล ส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพและสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ในทิศทางเดียวกัน เน้นผู้ป่วยและลูกค้าเป็นศูนย์กลาง สามารถหมุนวน ให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรม และเครือข่ายทั้งภายใน และภายนอกคณะฯ มีการผสมผสานความรู้และความเชี่ยวชาญ กลายเป็นความรู้ของคณะฯ นอกจากนี้มีการแบ่งปันความรู้ให้แก่ นักศึกษา ผู้ฝึกอบรม และสังคม ขับเคลื่อนให้ศิริราชบรรลุวิสัยทัศน์และ เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ผลลัพธ์จากการดำเนินการดังกล่าว ทำให้ผล ประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัย ดัชนีองค์กรแห่งการเรียนรู้ และระดับ พัฒนาการของระบบการจัดการความรู้ของคณะฯ มีแนวโน้มดีขึ้นและ บรรลุเป้าหมายหรือดีกว่าคู่เทียบ มีการสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากล รวมทั้งได้รับรางวัลต่าง ๆ เป็นแห่งแรกของประเทศ ได้แก่ ได้รับการรับรองมาตรฐาน Advanced HA (โรงพยาบาลศิริราช), WFME (หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต), AHRPP (กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน) และได้รับรางวัลการบริหาร สู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) และ Knowledge Ready Organization Award 2019 ครั้งนี้ เป็นต้น