Siriraj Fitness Center ได้รับมาตรฐานด้านสถานบริการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของกรมอนามัย

 

        เมื่อวันที่  22 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมเรนโบว์ฮอลล์ โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพมหานคร ผศ.นพ.ยุทธนา อุดมพร รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณในการให้ความร่วมมือในการพัฒนา Siriraj Fitness Cente ตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย เพื่อเป็นแบบอย่างของสถานประกอบกิจการด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และใบประกาศป้ายเกียรติยศสถานบริการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเพื่อแสดงว่า Siriraj Fitness Center คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสถานประกอบกิจการด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนการพัฒนาสถานบริการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ อีกทั้งร่วมเป็นภาคีเครือข่าย ร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาสถานบริการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพให้ได้มาตรฐานต้นแบบ ส่งเสริมคนไทยออกกำลังกายมั่นใจ ปลอดภัยด้วย