วิสัยทัศน์

เป็นต้นแบบในการชี้นำการเรียนการสอนด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคของประเทศและมีความเป็นเลิศในการวิจัยและบริการด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เพื่อการมีสุขภาพดีของมนุษยชาติ

พันธกิจ

ภาควิชามีพันธกิจหลักในการ ให้การศึกษา สร้างและพัฒนาความรู้ ด้วยการวิจัยและนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เพื่อผลิตและพัฒนาแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ และให้บริการที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

บทบาทที่แตกต่างที่มุ่งหวังคือ เป็นผู้นำและผู้ชี้นำด้านการแพทย์ของประเทศ โดยเป็นต้นแบบ การจัดการศึกษาแบบบูรณาการ เพื่อสร้างแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและสร้างองค์ความรู้ด้านสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค