ข่าวสารภาควิชา

ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเมื่อบุคลากรทางการแพทย์สัมผัสเลือดหรือสิ่งคัดหลั่งของผู้ป่วยขณะปฏิบัติงาน

อ่านต่อ

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี, โปรแกรมตรวจสุขภาพขอใบรับรองแพทย์ ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ สมัครงาน สมัครเรียน สมัครสอบ และทำใบขับขี่

อ่านต่อ

ประกาศรับสมัคร เข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด (หลักสูตรภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2565

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับ อ.พญ.สุชานันท์ กาญจนพงศ์ ที่ได้รับรางวัล Presents the Resident Poster Award for 3rd Place, Category: Case Studies

อ่านต่อ

การตรวจประเมินเพิ่มศักยภาพของหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก

อ่านต่อ

ศ.นพ.วีรศักดิ์ เมืองไพศาล (Prof.Weerasak Muangpaisan)

อ่านต่อ

ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย (Prof.Prasert Assantachai)

อ่านต่อ

นพ.อภินัทธ์ จรูญพิพัฒน์กุล (Dr.Apinut Jaroonpipatkul)

อ่านต่อ

รศ.นพ.วินัย รัตนสุวรรณ (Assoc.Prof.Winai Ratanasuwan)

อ่านต่อ

ผศ.นพ.กมล อุดล (Assist.Prof.Kamol Udol)

อ่านต่อ