ตำรา/หนังสือ

  • 1.
    MAYUREE HOMSANIT.   โรคเบาหวานในผู้สูงอายุและการป้องกัน(11).   ใน: , ประเสริฐ อัสสันตชัย.  บรรณาธิการ.   ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและการป้องกัน(health problem in the elderly and prevention).   กรุงเทพฯ:   บริษัท ยูเนี่ยน ครีเอชั่น จำกัด;  2554.   197-224.