ตำรา/หนังสือ

 • 1.
  PRASERT ASSANTACHAI.   ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและการป้องกัน(health problem in the elderly and prevention).   กรุงเทพฯ:   บริษัท ยูเนี่ยน ครีเอชั่น จำกัด;  2554.  
 • 2.
  PRASERT ASSANTACHAI.   หลักพื้นฐานทางเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ(1).   ใน: , ประเสริฐ อัสสันตชัย.  บรรณาธิการ.   ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและการป้องกัน(health problem in the elderly and prevention).   กรุงเทพฯ:   บริษัท ยูเนี่ยน ครีเอชั่น จำกัด;  2554.   1-14.
 • 3.
  WEERASAK MUANGPAISAN.   การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในผู้สูงอายุ(3).   ใน: , ประเสริฐ อัสสันตชัย.  บรรณาธิการ.   ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและการป้องกัน(health problem in the elderly and prevention).   กรุงเทพฯ:   บริษัท ยูเนี่ยน ครีเอชั่น จำกัด;  2554.   23-44.
 • 4.
  PRASERT ASSANTACHAI.   ภาวะหกล้มในผู้สูงอายุและการป้องกัน(4).   ใน: , ประเสริฐ อัสสันตชัย.  บรรณาธิการ.   ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและการป้องกัน(health problem in the elderly and prevention).   กรุงเทพฯ:   บริษัท ยูเนี่ยน ครีเอชั่น จำกัด;  2554.   45-64.
 • 5.
  PRASERT ASSANTACHAI.   การสูญเสียความสามารถในการเดินในผู้สูงอายุและการป้องกัน(5).   ใน: , ประเสริฐ อัสสันตชัย.  บรรณาธิการ.   ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและการป้องกัน(health problem in the elderly and prevention).   กรุงเทพฯ:   บริษัท ยูเนี่ยน ครีเอชั่น จำกัด;  2554.   65-88.
 • 6.
  PRASERT ASSANTACHAI.   อาการปัสสาวะราดในผู้สูงอายุและการป้องกัน(6).   ใน: , ประเสริฐ อัสสันตชัย.  บรรณาธิการ.   ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและการป้องกัน(health problem in the elderly and prevention).   กรุงเทพฯ:   บริษัท ยูเนี่ยน ครีเอชั่น จำกัด;  2554.   89-108.
 • 7.
  WEERASAK MUANGPAISAN.   ภาวะซึมสับสนเฉียบพลันในผู้สูงอายุและการป้องกัน(7).   ใน: , ประเสริฐ อัสสันตชัย.  บรรณาธิการ.   ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและการป้องกัน(health problem in the elderly and prevention).   กรุงเทพฯ:   บริษัท ยูเนี่ยน ครีเอชั่น จำกัด;  2554.   109-124.
 • 8.
  WEERASAK MUANGPAISAN.   ภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุและการป้องกัน(8).   ใน: , ประเสริฐ อัสสันตชัย.  บรรณาธิการ.   ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและการป้องกัน(health problem in the elderly and prevention).   กรุงเทพฯ:   บริษัท ยูเนี่ยน ครีเอชั่น จำกัด;  2554.   125-158.
 • 9.
  PRASERT ASSANTACHAI.   โรคความดันเลือดสูงในผู้สูงอายุและการป้องกัน(10).   ใน: , ประเสริฐ อัสสันตชัย.  บรรณาธิการ.   ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและการป้องกัน(health problem in the elderly and prevention).   กรุงเทพฯ:   บริษัท ยูเนี่ยน ครีเอชั่น จำกัด;  2554.   171-196.
 • 10.
  MAYUREE HOMSANIT.   โรคเบาหวานในผู้สูงอายุและการป้องกัน(11).   ใน: , ประเสริฐ อัสสันตชัย.  บรรณาธิการ.   ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและการป้องกัน(health problem in the elderly and prevention).   กรุงเทพฯ:   บริษัท ยูเนี่ยน ครีเอชั่น จำกัด;  2554.   197-224.