ผู้บริหาร

กมล อุดล

หัวหน้าภาควิชา

ผศ.นพ. กมล อุดล

มยุรี หอมสนิท
รองหัวหน้าภาควิชา

ผศ.ดร.พญ. มยุรี หอมสนิท