ผู้บริหาร

วินัย รัตนสุวรรณ

หัวหน้าภาควิชา

รศ.นพ. วินัย รัตนสุวรรณ

กมล อุดล
รองหัวหน้าภาควิชา

ผศ.นพ. กมล อุดล