บุคลากร

 นิตยา จึงประเสริฐ
นางสาว นิตยา จึงประเสริฐ

ที่ปรึกษา/พยาบาล (ชกพ.)

 ชุติมา หล่อกิตติวณิชย์
นาง ชุติมา หล่อกิตติวณิชย์

ที่ปรึกษา/พยาบาล (ชกพ.)

 อารีเอื้อ สนใจ
นาง อารีเอื้อ สนใจ

ที่ปรึกษา/พยาบาล (ชกพ.)

 สุชาดา เจริญราษฏร์
นาง สุชาดา เจริญราษฏร์

ที่ปรึกษา/พยาบาล (ชกพ.)

 อัญชลี อมรรัตน์
นาง อัญชลี อมรรัตน์

ที่ปรึกษา/นักวิทยาศาสตร์ (ชกพ.)

ดุจปรารถนา พิศาลสารกิจ
นาง ดุจปรารถนา พิศาลสารกิจ

พยาบาล (ชกพ.)

เพ็ญศรี เชาว์พานิชย์เวช
คุณ เพ็ญศรี เชาว์พานิชย์เวช

พยาบาล (ชกพ.)

วิไลรัตน์ ลิมปิยะกุล
คุณ วิไลรัตน์ ลิมปิยะกุล

พยาบาล (ชกพ.)

นภาพร เพ็งสอน
นางสาว นภาพร เพ็งสอน

พยาบาล (ชก.)

เกศราภรณ์ อรรถาชิต
นาง เกศราภรณ์ อรรถาชิต

พยาบาล (ชก.)

สุนันท์ ธนาสมุทร
นาง สุนันท์ ธนาสมุทร

พยาบาล (ชก.)

ไรนา บัวเนียม
นาง ไรนา บัวเนียม

พยาบาล (ชก.)

ลัดดา พรรณโภชน์
นาง ลัดดา พรรณโภชน์

พยาบาล

มธุรส ศิลาโชติ
นางสาว มธุรส ศิลาโชติ

พยาบาล

ปิติพร สิริทิพากร
นางสาว ปิติพร สิริทิพากร

พยาบาล (ชกพ.)

ปัทมา สิงห์บุระอุดม
นางสาว ปัทมา สิงห์บุระอุดม

พยาบาล

นางสาว มณฑิรา ธรรมสาลี

พยาบาล

วัลยา ปิงเมือง
นางสาว วัลยา ปิงเมือง

พยาบาล

วิยฉัตร มนกลาง
นางสาว วิยฉัตร มนกลาง

พยาบาล

กัลยพรรณ ทิตอร่าม
นาง กัลยพรรณ ทิตอร่าม

พยาบาล (ชกพ.)

ณัฐริกา ก้านเหลือง
นางสาว ณัฐริกา ก้านเหลือง

พยาบาล

อาทิตยา คำรศ
นาง อาทิตยา คำรศ

พยาบาล

สุนทรี จี๋ใจหล้า
นางสาว สุนทรี จี๋ใจหล้า

พยาบาล

อริสรา ช่วยเพ็ง
นาง อริสรา ช่วยเพ็ง

พยาบาล

นาฏอนงค์ เนาวบุตร
นางสาว นาฏอนงค์ เนาวบุตร

พยาบาล

อรุณี สาวเสม
นางสาว อรุณี สาวเสม

ผู้ช่วยพยาบาล (ชง.)

แววดาว สายเพ็ชร
นาง แววดาว สายเพ็ชร

ผู้ช่วยพยาบาล

ประวีณา รัตนสมบัติ
นางสาว ประวีณา รัตนสมบัติ

ผู้ช่วยพยาบาล

บูรพัฒน์ กิจจำนงค์
นาย บูรพัฒน์ กิจจำนงค์

ผู้ช่วยพยาบาล

กันทิมา แสงศิริวุฒิ
นางสาว กันทิมา แสงศิริวุฒิ

นักเทคนิคการแพทย์ (ชก.)

จิรวิทย์ วงศ์เอกบุตร
นาย จิรวิทย์ วงศ์เอกบุตร

นักจิตวิทยาคลินิก

นางสาว อนัญญา ตรีวิสูตร

นักจิตวิทยาคลินิก

งามดวงเนตร์ สุขเสมอ
นาง งามดวงเนตร์ สุขเสมอ

นักสุขศึกษา

ไพฑูรย์ เหล่าจันทร์
นางสาว ไพฑูรย์ เหล่าจันทร์

นักสุขศึกษา (ชกพ.)

แสงนภา ท่าพริก
นาง แสงนภา ท่าพริก

เลขานุการภาควิชา/นักวิชาการศึกษา

สุรางคณา พรแจ่มใส
นางสาว สุรางคณา พรแจ่มใส

นักวิชาการศึกษา

นางสาว ธนพร สาทิตานนท์

นักวิชาโสตทัศนศึกษา

สุรีย์วรรณ วงศ์เลิศ
นางสาว สุรีย์วรรณ วงศ์เลิศ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ชกพ.)

รุจี ศรีอ่อนดี
นางสาว รุจี ศรีอ่อนดี

นักวิจัย (ภายนอกคณะฯ)

ยุพา เตมีย์ธีรกูล
นางสาว ยุพา เตมีย์ธีรกูล

นักวิจัย (ภายนอกคณะฯ)

อังคณา จงสวัสดิ์พัฒนา
นาง อังคณา จงสวัสดิ์พัฒนา

เจ้าหน้าที่วิจัย

ฐานิต เชาวนปรีชา
นางสาว ฐานิต เชาวนปรีชา

เจ้าหน้าที่วิจัย

ปรียาภรณ์ ดวงแก้ว
นางสาว ปรียาภรณ์ ดวงแก้ว

เจ้าหน้าที่วิจัย

อรรถพงษ์ ภิรักษา
นาย อรรถพงษ์ ภิรักษา

เจ้าหน้าที่วิจัย

ธนกร บานฤทัย
นางสาว ธนกร บานฤทัย

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

 อิงกมล ดุลยอนุกิจ
นางสาว อิงกมล ดุลยอนุกิจ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เยาวนุช ภู่ระย้า
นางสาว เยาวนุช ภู่ระย้า

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สมถวิล โสภณกิตติธาดา
นางสาว สมถวิล โสภณกิตติธาดา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กล้า หมายช้อนกลาง
นางสาว กล้า หมายช้อนกลาง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

พรนภา เพิ่มพูล
นางสาว พรนภา เพิ่มพูล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สายรุ้ง คงใหญ่
นางสาว สายรุ้ง คงใหญ่

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กชภัสสรณ์ หาสอดส่อง
นางสาว กชภัสสรณ์ หาสอดส่อง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ชลลดา มีสุข
นางสาว ชลลดา มีสุข

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาว ตวงพร พรหมขุนทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชกพ.)

สุพี พึ่งแย้ม
นาย สุพี พึ่งแย้ม

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นิอรรัตน์ สุขยวง
นาง นิอรรัตน์ สุขยวง

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

สุนิสา เคธรรม
นาง สุนิสา เคธรรม

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ปรางทิพย์ กุลทะโชติ
นางสาว ปรางทิพย์ กุลทะโชติ

พนักงานธุรการ

ธนพร แก้วสี
นาง ธนพร แก้วสี

พนักงานทั่วไป

สุณิสา พรสง่า
นาง สุณิสา พรสง่า

พนักงานทั่วไป

สันติ ศิลารักษ์
นาย สันติ ศิลารักษ์

พนักงานทั่วไป

พรศรี เจริญวิกกัย
นางสาว พรศรี เจริญวิกกัย

พนักงานทั่วไป

กานต์กมล พึ่งประชา
นางสาว กานต์กมล พึ่งประชา

พนักงานสถานที่

สมคิด อินทร์เย็น
นางสาว สมคิด อินทร์เย็น

พนักงานสถานที่

ดาว แผ่พร
นางสาว ดาว แผ่พร

พนักงานสถานที่