บุคลากร

 นิตยา จึงประเสริฐ
นางสาว นิตยา จึงประเสริฐ

ที่ปรึกษา/พยาบาล (ชกพ.)

 ชุติมา หล่อกิตติวณิชย์
นาง ชุติมา หล่อกิตติวณิชย์

ที่ปรึกษา/พยาบาล (ชกพ.)

 อารีเอื้อ  สนใจ
นาง อารีเอื้อ สนใจ

ที่ปรึกษา/พยาบาล (ชกพ.)

 สุชาดา เจริญราษฏร์
นาง สุชาดา เจริญราษฏร์

ที่ปรึกษา/พยาบาล (ชกพ.)

 อัญชลี  อมรรัตน์
นาง อัญชลี อมรรัตน์

ที่ปรึกษา/นักวิทยาศาสตร์ (ชกพ.)

คุณหญิง เพ็ญศรี เชาว์พานิชย์เวช
คุณ คุณหญิง เพ็ญศรี เชาว์พานิชย์เวช

พยาบาล (ชกพ.)

นภาพร  เพ็งสอน
นางสาว นภาพร เพ็งสอน

พยาบาล (ชก.)

เกศราภรณ์ อรรถาชิต
นาง เกศราภรณ์ อรรถาชิต

พยาบาล (ชก.)

สุนันท์ ธนาสมุทร
นาง สุนันท์ ธนาสมุทร

พยาบาล (ชก.)

อนุตรา แก้วมณี
นางสาว อนุตรา แก้วมณี

พยาบาล (ชก.)

ลัดดา  พรรณโภชน์
นาง ลัดดา พรรณโภชน์

พยาบาล

มธุรส ศิลาโชติ
นางสาว มธุรส ศิลาโชติ

พยาบาล

ปัทมา สิงห์บุระอุดม
นางสาว ปัทมา สิงห์บุระอุดม

พยาบาล

วัลยา ปิงเมือง
นางสาว วัลยา ปิงเมือง

พยาบาล

วิยฉัตร มนกลาง
นางสาว วิยฉัตร มนกลาง

พยาบาล

กัลยพรรณ ทิตอร่าม
นาง กัลยพรรณ ทิตอร่าม

พยาบาล (ชกพ.)

ณัฐริกา ก้านเหลือง
นางสาว ณัฐริกา ก้านเหลือง

พยาบาล

อาทิตยา คำรศ
นาง อาทิตยา คำรศ

พยาบาล

สุนทรี  จี๋ใจหล้า
นางสาว สุนทรี จี๋ใจหล้า

พยาบาล

อริสรา ช่วยเพ็ง
นาง อริสรา ช่วยเพ็ง

พยาบาล

นาฏอนงค์ เนาวบุตร
นางสาว นาฏอนงค์ เนาวบุตร

พยาบาล

กุลดา อุดมศิลป์
นาง กุลดา อุดมศิลป์

พยาบาล

ปิยพร พรมภักดี
นางสาว ปิยพร พรมภักดี

พยาบาล

สุภาลักษณ์ วิชัยโย
นางสาว สุภาลักษณ์ วิชัยโย

พยาบาล

เสาวภา ทองงาม
นางสาว เสาวภา ทองงาม

พยาบาล

อรุณี สาวเสม
นางสาว อรุณี สาวเสม

ผู้ช่วยพยาบาล (ชง.)

แววดาว สายเพ็ชร
นาง แววดาว สายเพ็ชร

ผู้ช่วยพยาบาล

ประวีณา รัตนสมบัติ
นางสาว ประวีณา รัตนสมบัติ

ผู้ช่วยพยาบาล

วัชรี แก้วเลื่อนมา
นาง วัชรี แก้วเลื่อนมา

ผู้ช่วยพยาบาล

ภิรมย์ญา แสนโคก
นางสาว ภิรมย์ญา แสนโคก

ผู้ช่วยพยาบาล

วนิดา กลิ่นเกลื่อนไกล
นางสาว วนิดา กลิ่นเกลื่อนไกล

ผู้ช่วยพยาบาล

กันทิมา  แสงศิริวุฒิ
นางสาว กันทิมา แสงศิริวุฒิ

นักเทคนิคการแพทย์ (ชก.)

ขวัญพร รุ่งรักษา
นางสาว ขวัญพร รุ่งรักษา

นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

จิรวิทย์ วงศ์เอกบุตร
นาย จิรวิทย์ วงศ์เอกบุตร

นักจิตวิทยาคลินิก

อนัญญา ตรีวิสูตร
นางสาว อนัญญา ตรีวิสูตร

นักจิตวิทยาคลินิก

งามดวงเนตร์ สุขเสมอ
นาง งามดวงเนตร์ สุขเสมอ

นักสุขศึกษา

กนกฉัตร สมชัย
นาย กนกฉัตร สมชัย

นักสุขศึกษา

ธนภรณ์ ปานดวง
นางสาว ธนภรณ์ ปานดวง

นักกำหนดอาหาร

แสงนภา  ท่าพริก
นาง แสงนภา ท่าพริก

เลขานุการภาควิชา/นักวิชาการศึกษา

สุรางคณา พรแจ่มใส
นางสาว สุรางคณา พรแจ่มใส

นักวิชาการศึกษา

กาญจนา พวงมาลัย
นางสาว กาญจนา พวงมาลัย

นักวิชาโสตทัศนศึกษา

รุจี ศรีอ่อนดี
นางสาว รุจี ศรีอ่อนดี

นักวิจัย (ภายนอกคณะฯ)

ยุพา เตมีย์ธีรกูล
นางสาว ยุพา เตมีย์ธีรกูล

นักวิจัย (ภายนอกคณะฯ)

ณิชา เชาวนปรีชา
นางสาว ณิชา เชาวนปรีชา

นักวิจัย (ภายนอกคณะฯ)

อังคณา จงสวัสดิ์พัฒนา
นาง อังคณา จงสวัสดิ์พัฒนา

เจ้าหน้าที่วิจัย

ฐานิต เชาวนปรีชา
นางสาว ฐานิต เชาวนปรีชา

เจ้าหน้าที่วิจัย

ปิยาภรณ์  ดวงแก้ว
นางสาว ปิยาภรณ์ ดวงแก้ว

เจ้าหน้าที่วิจัย

อรรถพงษ์ ภิรักษา
นาย อรรถพงษ์ ภิรักษา

เจ้าหน้าที่วิจัย

ธนกร บานฤทัย
นางสาว ธนกร บานฤทัย

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

เยาวนุช ภู่ระย้า
นางสาว เยาวนุช ภู่ระย้า

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สมถวิล โสภณกิตติธาดา
นางสาว สมถวิล โสภณกิตติธาดา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กล้า หมายช้อนกลาง
นางสาว กล้า หมายช้อนกลาง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

พรนภา เพิ่มพูล
นางสาว พรนภา เพิ่มพูล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สายรุ้ง  คงใหญ่
นางสาว สายรุ้ง คงใหญ่

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กชภัสสรณ์ หาสอดส่อง
นางสาว กชภัสสรณ์ หาสอดส่อง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ชลลดา มีสุข
นางสาว ชลลดา มีสุข

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตวงพร พรหมขุนทอง
นางสาว ตวงพร พรหมขุนทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชกพ.)

กษิดิ์เดช กล้ากลางชน
นาย กษิดิ์เดช กล้ากลางชน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สุพี พึ่งแย้ม
นาย สุพี พึ่งแย้ม

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นิอรรัตน์ สุขยวง
นาง นิอรรัตน์ สุขยวง

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

สุนิสา เคธรรม
นาง สุนิสา เคธรรม

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ปรางทิพย์ กุลทะโชติ
นางสาว ปรางทิพย์ กุลทะโชติ

พนักงานธุรการ

ธนพร แก้วสี
นาง ธนพร แก้วสี

พนักงานทั่วไป

สุณิสา พรสง่า
นาง สุณิสา พรสง่า

พนักงานทั่วไป

สันติ ศิลารักษ์
นาย สันติ ศิลารักษ์

พนักงานทั่วไป

จักรพันธ์ สว่างพงศ์พันธ์
นาย จักรพันธ์ สว่างพงศ์พันธ์

พนักงานทั่วไป

สุลัดดา จันทองสี
นางสาว สุลัดดา จันทองสี

พนักงานทั่วไป

กานต์กมล พึ่งประชา
นางสาว กานต์กมล พึ่งประชา

พนักงานสถานที่

สมคิด อินทร์เย็น
นางสาว สมคิด อินทร์เย็น

พนักงานสถานที่

ดาว แผ่พร
นางสาว ดาว แผ่พร

พนักงานสถานที่