ติดต่อเรา

ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
Department of Preventive and Social Medicine

อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ชั้น 25
เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

Navamindrapobitr 84th Anniversary Building, 25th Floor
2, Wanglang Road, Siriraj, Bangkoknoi, Bangkok 10700, Thailand

โทรศัพท์: สำนักงาน : 0 2414 0773-5, 0 2419 7284
การศึกษาและวิชาการ : 0 2414 0779
โทรสาร: 0 2411 5034
E-mail: sipv.edu@gmail.com