ติดต่อเรา

ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
Department of Preventive and Social Medicine

อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ชั้น 25
เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

Navamindrapobitr 84th Anniversary Building, 25th Floor
2, Wanglang Road, Siriraj, Bangkoknoi, Bangkok 10700, Thailand

โทรศัพท์: 02-419-7284, 02-419-8388
โทรสาร: 02-411-5034
E-mail: sipv.edu@gmail.com