ทำเนียบอาจารย์

ศุภชัย รัตนมณีฉัตร
รศ.นพ. ศุภชัย รัตนมณีฉัตร

อาจารย์

สุรพล สุวรรณกูล
ศ.เกียรติคุณ นพ. สุรพล สุวรรณกูล

อาจารย์

ถนอมศักดิ์ อเนกธนานนท์
ผศ.นพ. ถนอมศักดิ์ อเนกธนานนท์

อาจารย์

วิชัย เตชะสาธิต
ผศ.นพ. วิชัย เตชะสาธิต

อาจารย์

วินัย รัตนสุวรรณ
รศ.นพ. วินัย รัตนสุวรรณ

หัวหน้าภาควิชา

ประเสริฐ อัสสันตชัย
ศ.นพ. ประเสริฐ อัสสันตชัย

อาจารย์

วีรศักดิ์ เมืองไพศาล
ศ.นพ. วีรศักดิ์ เมืองไพศาล

อาจารย์

ธีระ กลลดาเรืองไกร
รศ.นพ. ธีระ กลลดาเรืองไกร

อาจารย์

สัมมน โฉมฉาย
รศ.นพ. สัมมน โฉมฉาย

อาจารย์

กมล อุดล
ผศ.นพ. กมล อุดล

รองหัวหน้าภาควิชา

มยุรี หอมสนิท
ผศ.ดร.พญ. มยุรี หอมสนิท

อาจารย์

ณรงค์ภณ ทุมวิภาต
ผศ.ดร.นพ. ณรงค์ภณ ทุมวิภาต

อาจารย์

วิชัย ฉัตรธนวารี
อ.นพ. วิชัย ฉัตรธนวารี

อาจารย์

สมบูรณ์ อินทลาภาพร
อ.นพ. สมบูรณ์ อินทลาภาพร

อาจารย์

พีระวงษ์ วีรารักษ์
อ.นพ. พีระวงษ์ วีรารักษ์

อาจารย์

ถิรจิต บุญแสน
อ.พญ. ถิรจิต บุญแสน

อาจารย์

อรนิช นาวานุเคราะห์
อ.พญ. อรนิช นาวานุเคราะห์

อาจารย์

ชโลบล เฉลิมศรี
อ.พญ. ชโลบล เฉลิมศรี

อาจารย์

ภัทรจิต ภัทโรดม
อ.พญ. ภัทรจิต ภัทโรดม

อาจารย์

เพ็ญนภา กวีวงศ์ประเสริฐ
พญ. เพ็ญนภา กวีวงศ์ประเสริฐ

อาจารย์

อนาวิล สงวนแก้ว
นพ. อนาวิล สงวนแก้ว

อาจารย์

กัณฑริดา ศรีพานิชกุลชัย
พญ. กัณฑริดา ศรีพานิชกุลชัย

อาจารย์

หฤษฎ์ ปัณณะรัส
อ.นพ. หฤษฎ์ ปัณณะรัส

อาจารย์

สิชน ลือฤทธิพงษ์
นพ. สิชน ลือฤทธิพงษ์

อาจารย์

เทพฤทธิ์ พาณิชศิลปกิจ
นพ. เทพฤทธิ์ พาณิชศิลปกิจ

อาจารย์

สิขริณญ์ อุปะละ
นพ. สิขริณญ์ อุปะละ

อาจารย์

ณรงค์ชัย วัฒนวงศ์วรรณ
นพ. ณรงค์ชัย วัฒนวงศ์วรรณ

อาจารย์

ชลิตพล วนิชพิสิฐพันธ์
นพ. ชลิตพล วนิชพิสิฐพันธ์

อาจารย์

อภินัทธ์ จรูญพิพัฒน์กุล
นพ. อภินัทธ์ จรูญพิพัฒน์กุล

อาจารย์

ภัทรพร เมฆาวุฒิกุล
พญ. ภัทรพร เมฆาวุฒิกุล

อาจารย์

จริยา ภูดิศชินภัทร
พญ. จริยา ภูดิศชินภัทร

อาจารย์

สุชานันท์ กาญจนพงศ์
พญ. สุชานันท์ กาญจนพงศ์

อาจารย์