อินโฟกราฟิก

หมวดหมู่

วัยเก๋าเท่าทันสื่อ ...... เทคนิคเช็คก่อนเชื่อ ที่นำไปใช้ได้ทุกวัย

“วัยเก๋าเท่าทันสื่อ ...... เทคนิคเช็คก่อนเชื่อ ที่นำไปใช้ได้ทุกวัย”

โดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล


           ในยุคสมัยที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิต ประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นความเสี่ยงในการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นเท็จ ข่าวปลอม ข่าวลวง ต่างๆด้วย การคัดกรองข้อมูลก่อนตัดสินใจเชื่อจึงเป็นสิ่งสำคัญ

           เนื่องในโอกาส “วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย” (30เมษายน) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงขอนำเทคนิคการคัดกรองข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลด้านสุขภาพมาฝากผู้บริโภคทุกท่าน โดยเฉพาะผู้สูงอายุซึ่งเป็นช่วงวัยที่มักได้รับข่าวปลอมอยู่บ่อยๆ

อ้างอิง  : ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ออกแบบ : งานผลิตและบริการสื่อ สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
Content Creator  : งานสร้างเสริมสุขภาพศิริราช

วันที่ 30 เมษายน  2567 วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย