อินโฟกราฟิก

หมวดหมู่

เลือกอาหารเพื่อถวายแด่พระสงฆ์

“เลือกอาหารเพื่อถวายแด่พระสงฆ์"
โดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

“มาฆบูชา” เกิดเหตุอัศจรรย์ เรียกว่า “จาตุรงคสันนิบาต” มีความหมายดังนี้
1. พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันที่เวฬุวันวิหารในกรุงราชคฤห์ โดยมิได้นัดหมาย
2.พระภิกษุสงฆ์เหล่านี้ล้วนเป็น "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" คือเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าทั้งสิ้น
3. พระภิกษุสงฆ์ทุกองค์ที่ได้มาประชุมในครั้งนี้ ล้วนแต่เป็นผุ้ได้บรรลุพระอรหันต์แล้วทุก ๆองค์
4. เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงกำลังเสวยมาฆฤกษ

นอกจากจะทำบุญ เวียนเทียนแล้ว การถวายอาหารแด่พระสงฆ์เป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญเนื่องจากพระสงฆ์ต้องฉันภัตตาหารจากที่สาธุชนถวายเป็นส่วนใหญ่ ถ้าอาหารของท่านมักมีรสจัด เช่น หวานจัด เค็มจัด มีไขมันสูง จะทำให้เกิดความเจ็บป่วยตามมา เช่น โรคอ้วน โรคไขมันในเส้นเลือดสูง โรคไต ในวันมาฆบูชาปีนี้เรามีข้อมูลการเลือกอาหารเพื่อถวายแด่พระสงฆ์มาฝากครับ

อ้างอิงข้อมูล : ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลศิริราช
ออกแบบ : งานผลิตและบริการสื่อ สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์

วันที่ 6 มีนาคม 2566 วันมาฆบูชา