รายนามอดีตประธานกรรมการ

ศ.นพ. วีกูล  วีรานุวัตติ์
พ.ศ. 2516, 2521
อาจารย์ประดิษฐ์  หุตางกูร
พ.ศ. 2517
ศ. เกียรติคุณ นพ. นที  รักษ์พลเมือง
พ.ศ. 2518-2519
ศ.นพ. ดิเรก  พงศ์พิพัฒน์
พ.ศ. 2520, 2522-2525, 2529-2531
รศ.นพ. วีระพงษ์  ฉัตรานนท์
พ.ศ. 2526
รศ.นพ. ขจร  เชาวนปรีชา
พ.ศ. 2527-2528
ทพ.ญ. เจือจันทน์  คงศักดิ์
พ.ศ. 2532-2534, 2537
ผศ.นพ. อุดม  เอกตาแสง
พ.ศ. 2535-2536
ศ. เกียรติคุณ นพ. ประเสริฐ  ทองเจริญ
พ.ศ. 2538-2541, 2552-2553
ผศ. จำรัส  จุลละบุษปะ
พ.ศ. 2546-2547
ศ.เกียรติคุณ นพ. ธงชัย  พรรณลาภ
พ.ศ. 2542-2545, 2548-2551,
2554-2557
รศ.นพ.วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์
พ.ศ.2562 - 2563
อ.นพ.วิโรจน์  จงกลวัฒนา
พ.ศ. 2558-2561, 2564-ปัจจุบัน