ที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงานใหญ่

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 2 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1 และ ชั้น 6 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ 0-2444-7741-3, 0-2419-7543-5, 0-2419-8363-4
โทรสาร ชั้น 1 0-2444-7738, 0-2444-7747 ชั้น 6 0-2444-7740
เปิดทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08:30 - 16:30 น.
ติดต่อเงินกู้ 8.30 - 15.00 น.


สำนักงานสาขา 1

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 270 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
ถ.พระรามหก แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-1283
โทรสาร 0-2640-4416
เปิดทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08:30 - 15:30 น.
ติดต่อเงินกู้ 8.30 - 15.00 น.


สำนักงานสาขา 2

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 420 ถนนราชวิถี แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2354-9147, 0-2354-9100 -19 ต่อ 1301
โทรสาร 0-2354-9148
เปิดทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08:30 - 15:30 น.
ติดต่อเงินกู้ 8.30 - 15.00 น.


สำนักงานสาขา 3

ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2441-0300-2 , 0-2441-0310
โทรสาร 0-2441-0300
เปิดทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08:30 - 15:30 น.
ติดต่อเงินกู้ 8.30 - 15.00 น.


สำนักงานสาขา 4

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 111 ถ.เลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2174-4020-1
เปิดทำการเฉพาะ วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี เวลา 9.30 - 14.00 น. (วันจ่ายเงินเดือนของทางราชการ งดให้บริการ)