คณะกรรมการ อดีต-ปัจจุบัน

ชุดที่ ก่อตั้ง | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/1 | 6/2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |

รายนามคณะกรรมการสหกรณ์ ( ชุดก่อตั้ง )

1. ศ.นพ.วีกูล วีรานุวัตติ์ ประธานคณะผู้จัดตั้ง
2. ศ.นพ.สวัสดิ์ สกุลไทย์ กรรมการ
3. ศ.นพ.กษาน จาติกวนิช กรรมการ
4. ศ.นพ.ลิ้ม คุณวิศาล กรรมการ
5. ศ.นพ.ธงชัย ปภัสราทร กรรมการ
6. อาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร กรรมการ
7. รศ.นพ.ตุ๊ ชัยวัฒน์ กรรมการ
8. ดร.ประดน จาติกวนิช กรรมการ
9. ดร.สุธีรา ทอมสัน กรรมการ
10. อาจารย์สุบรรณ์ พันธ์วิศวาส กรรมการ
11. อาจารย์พิเชษฐ์ ชิโนวรรณ กรรมการ
12. นายสวัสดิ์ เปรมวัฒนะ กรรมการ
13. อาจารย์ปรียา รามณรงค์ กรรมการ
14. อาจารย์นพรัตน์ สุรพิพิธ กรรมการ
15. ศ.นพ.ดิเรก พงศ์พิพัฒน์ กรรมการและเลขานุการคณะผู้จัดตั้ง