วิสัยทัศน์

เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำ บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล สร้างความพึงพอใจให้แก่สมาชิก


พันธกิจ

 • เป็นสหกรณ์และสถาบันการเงินที่ทันสมัย สามารถตอบสนองและให้บริการแก่สมาชิก สมาชิกสมทบ และสหกรณ์อื่นได้อย่างกว้างขวางทั่วถึง โดยไม่มีการผัดผ่อนระยะเวลา
 • เป็นสหกรณ์ที่บริหารงานโดยยึดหลักความมั่นคง มีความคล่องตัว และสามารถปรับตัวให้สอดคล้อง กับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสถานการณ์ภายนอกได้อย่างเหมาะสม
 • เป็นสหกรณ์ที่ส่งเสริมพัฒนาสวัสดิการให้แก่สมาชิก และเอื้ออาทรต่อชุมชนมหาวิทยาลัยมหิดล และสังคม


นโยบาย

  นโยบายข้อ 1 ปรับปรุงการบริการให้ทันต่อเหตุการณ์ มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง ถูกใจ และเหมาะสม
 • พัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัย เหมาะสมกับขนาดขององค์กร
 • พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารภายในองค์กร
 • สร้างขวัญกำลังใจ เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถของเจ้าหน้าที่ให้ทันต่อเหตุการณ์มากยิ่งขึ้น ให้เป็นมืออาชีพที่สมบูรณ์ เพื่อเป็นที่ไว้วางใจของสมาชิก
 • พัฒนา ขยาย ที่ทำการของสหกรณ์ให้เหมาะสมกับการขยายตัวของธุรกิจ
 • ลดขั้นตอนการให้บริการ เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ถูกใจ โดยยึดหลัก 5 ส. และคำนึงถึงระบบความมั่นคงพร้อมๆ กันไป
 • ปรับโครงสร้างการบริหารสินเชื่อ ให้เกิดการขยายบริการ โดยเฉพาะสินเชื่อเพื่อการเคหะ พร้อมทั้งเสริมสร้างระบบให้เกิดความมั่นคงยิ่งขึ้นให้เหมาะสมกับสถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์การให้สินเชื่อ อันจะยังซึ่งการเสริมสร้างฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิกให้ดีขึ้น
 • การสร้างระบบประกันการให้บริการที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
 • ยุทธศาสตร์การเพิ่มเงินออมอย่างต่อเนื่องตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์บนพื้นฐานผลตอบแทนเงินออมที่เป็นธรรม
  นโยบายข้อ 2 สร้างองค์กรที่ให้ผลตอบแทนอย่างเที่ยงธรรมแก่สมาชิกทั้งผู้ถือหุ้น ผู้ฝากเงิน ผู้กู้เงิน ผู้บริหาร ผู้ดำเนินการ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
 • ปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับภารกิจหลักและเป้าหมาย
 • บริหารจัดการด้านการเงิน การลงทุน ให้มีผลตอบแทนตามสภาวะตลาดการเงินอย่างเหมาะสม
 • ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เงินฝาก อย่างทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
 • ติดตามและประเมินผลการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนา และสร้างโอกาส และรักษามูลค่าผลตอบแทน
  นโยบายข้อ 3 ส่งเสริมการเข้าเป็นสมาชิก สมาชิกสมทบและการมีส่วนร่วมด้วยไมตรี เมตตา และหวังดีในกันและกัน
 • ปรับปรุงและพัฒนาการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • สื่อ
 • สัมมนา / เสวนา สมาชิก กรรมการ
 • ปฐมนิเทศสมาชิก
 • เสริมสร้างกรรมการ (อนุกรรมการ) ทั้งจากกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้ปฏิบัติงานร่วมกันตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่มวลสมาชิกในการดำเนินงานของสหกรณ์มากยิ่งขึ้น รองรับการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะคำนึงถึงฐานความรอบรู้ของมวลสมาชิกด้านสหกรณ์ของตนเอง เป็นหลักก่อนที่จะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตามลำดับ